Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Doelen importeren

Doelen importeren

U kunt een reeks XML-bestanden gebruiken om doelen te importeren in Blackboard Learn. Maak een XML-bestand voor iedere set met doelen, zip de XML-bestanden samen en upload het pakket.

Gebruik op een Mac niet de ingebouwde "comprimeerfunctie" om een zip-bestand te maken voor het importeren van uw doelen. Gebruik in plaats daarvan de opdracht compress in Terminal.

Een XML-bestand mag niet meer dan één set met doelen bevatten. U kunt een oneindig aantal categorieën en doelen hebben in die set met doelen.

Elk bestand moet deze gegevens bevatten:

 1. Informatie over set met doelen.
 2. Categoriegegevens. U moet deze code dupliceren en bewerken voor elke categorie in de set met doelen. Kopieer deze code en plak deze op een regel voor de regel </standard_document> aan het einde van het bestand.
 3. Informatie over doelen. U moet deze code dupliceren en bewerken voor elk doel in de categorie. Kopieer deze code en plak deze op een regel voor de regel </standard> aan het einde van het bestand.

Bestanden uploaden

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Doelen. Op de pagina Doelen gaat u met de muisaanwijzer over Set met doelen toevoegen en selecteert u Set met doelen importeren in de vervolgkeuzelijst. Blackboard Learn verwerkt alle bestanden tegelijkertijd.

XML-sjabloon van een set met doelen, inclusief categorieën en doelen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Definieer een set met doelen -->
<!-- Maak voor iedere set met doelen een afzonderlijk XML-bestand -->
<standard_document year="VOER HIER HET JAARTAL IN" revision_date="VOER HIER DE DATUM EN TIJD VAN DE REVISIE IN" uid="VOER HIER DE ID VAN HET DOCUMENT IN. Gebruik geen spaties."
   uid_provider="VOER HIER DE PROVIDERCODE VAN 2 TEKENS IN" status="VOER A, I of R in" editable="VOER TRUE OF FALSE IN">
   
   <!-- Definieer de organisatie die de bron is voor deze set met doelen -->
   <organization org_code="VOER HIER EEN CODE VOOR DE BRON IN (MAX. 256 TEKENS)" country_code="NL">
      TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE BRON VOOR DE SET MET DOELEN.
   </organization>
   
   <!-- Definieer de naam van de set met doelen -->
   <subject code="VOER HIER DE ID VOOR DE SET MET DOELEN IN. Gebruik geen spaties.">
      VOER HIER DE NAAM VAN DE SET MET DOELEN IN</subject>
   
   <!-- Definieer het type set met doelen -->
   <document_set uid="VOER HIER DE ID IN VOOR HET TYPE VAN DE SET MET DOELEN. Gebruik geen spaties.">
      TYP HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET TYPE SET MET DOELEN</document_set>
   
   <!-- Definieer de categorieën -->
   <!-- Maak voor elke categorie één element <grade_range> en één element <standard> -->
   <grade_range lo="VOER HIER DE LAAGSTE POSITIE IN DE CATEGORIELIJST IN" hi="VOER HIER DE HOOGSTE POSITIE IN DE CATEGORIELIJST IN"
      code="VOER HIER DE ID VOOR DE CATEGORIE IN. Gebruik geen spaties.">TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE CATEGORIE</grade_range>
   <standard uid="VOER HIER DE ID VOOR DE CATEGORIE IN. Gebruik geen spaties.">
      <title>TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE CATEGORIE</title>
      <grade_range_ref code="VOER HIER DE ID VOOR DE CATEGORIE IN"/>
      
      <!-- Definieer de doelen -->
      <!-- Maak één element <item> voor elk doel in de categorie -->
      <item uid="TYP HIER DE UNIEKE ID VAN HET DOEL. Gebruik geen spaties." parent_uid="TYP HIER DE ID VAN HET BOVENLIGGENDE DOEL OF LAAT LEEG" label="TYP HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET TYPE DOEL" linkable="VOER Y OF N IN"
         stem="TYP HIER VOORLOOPTEKST VOOR HET DOEL OF LAAT LEEG" doc_num="TYP HIER DE ID VAN HET DOEL OF LAAT LEEG">
         <statement>TYP HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN DE VERKLARING VAN HET DOEL</statement>
      </item>
   </standard>
   
</standard_document>

Voorbeeld

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="PHYS101" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
   <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
   <subject code="NATPRAC01">Doelen practicum natuurkunde</subject>
   <document_set uid="INTRO">Doelen introductie</document_set>
   
   <grade_range lo="1" hi="1" code="METINGEN">De categorie Metingen</grade_range>
   <standard uid="1">
      <title>Metingen</title>
      <grade_range_ref code="METINGEN"/>
      <item uid="001" parent_uid="" label="Type instrument" linkable="Y" stem="De student:" doc_num="METINGEN_001">
         <statement>leert werken met een micrometer</statement>
      </item>
      <item uid="002" parent_uid="001" label="Type instrument" linkable="N" stem="De student:" doc_num="METINGEN_002">
         <statement>begrijpt dat metingen in bepaalde mate onzeker zijn</statement>
      </item>
   </standard>
   
   <grade_range lo="2" hi="2" code="NOTITIEBLOK">De categorie Notitieblokken voor practicum</grade_range>
   <standard uid="2">
      <title>Notitieblokken voor practicum</title>
      <grade_range_ref code="NOTITIEBLOK"/>
      <item uid="003" parent_uid="" label="Type documentatie" linkable="Y" stem="De student:" doc_num="NOTITIE_001">
         <statement>resultaten van practicum gedetailleerd vastleggen</statement>
      </item>
   </standard>
</standard_document>

Andere voorbeelden

U kunt andere voorbeelden van XML-bestanden bekijken (volledig in het Engels) door u aan te melden op Behind the Blackboard en naar artikelnummer 13668 te gaan, "Blackboard Learn and CE/Vista Standards Documents".

Beschrijvingen elementen/attributen

Pas de relevante attributen en waarden aan in de sjabloon.

Element/attribuut Beschrijving
standard_document

Het element <standard_document> beschrijft de eigenschappen van de set met doelen.

Er mag maar één element <standard_document> aanwezig zijn in het bestand.

year

Het jaar, in de notatie JJJJ.

Bijvoorbeeld "2103".

revision_date

De datum en tijd van de revisie in de notatie JJJJ-MM-DD UU:MM:SS.

Bijvoorbeeld "2013-12-20 13:40:00".

uid

De document-ID, met niet meer dan 37 tekens. Maak geen gebruik van spaties.

uid_provider

Een ID van twee tekens voor de provider van de set met doelen.

Bijvoorbeeld "PS".

status

Eén teken om de status aan te geven. Dit element is niet verplicht. Als u het wilt gebruiken, moet het een van de volgende waarden hebben:

 • A - (actief) De set met doelen is beschikbaar voor alle cursussen.
 • I - (inactief) De set met doelen is niet beschikbaar voor cursussen.
 • R - (beperkt) De set met doelen is alleen zichtbaar voor cursussen die expliciet zijn gekoppeld aan de categorie. (Als u een categorie wilt koppelen aan een cursus, opent u het contextmenu omlaag wijzend driehoekje van de categorie en kiest u Koppelen aan cursussen.)

 

Deze waarde wordt vervangen door de keuze van de knop Status in de UI wanneer u het XML-bestand importeert.

editable

Dit element heeft de waarde "true" of "false". Dit element is niet verplicht.

Als u true opgeeft, kan de set met doelen worden gewijzigd in de UI. Als u false opgeeft, zijn wijzigingen niet mogelijk (behalve het instellen van de status op A, I of R).

organization

Het element <organization> beschrijft de organisatie die de bron vormt van het doel.

Vervang de tijdelijke tekst “TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE BRON VOOR DE SET MET DOELEN". Vervang de tekst bijvoorbeeld door “Blackboard College".

Er mag maar één element <organization> aanwezig zijn in het bestand.

org_code

Een ID voor de bron. De ID kan uit maximaal 256 tekens bestaan.

Bijvoorbeeld "BB".

country_code

Een ID van twee tekens die het land van de bron aangeeft.

Bijvoorbeeld "NL".

subject

Het element <subject> bepaalt de naam van de set met doelen.

Vervang de tijdelijke tekst “VOER HIER DE NAAM VAN DE SET MET DOELEN IN". Vervang de tekst bijvoorbeeld door "Doelen practicum natuurkunde".

Deze naam wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Set met doelen op het scherm Doelen.
 2. In het veld Naam van set op het scherm Set met doelen bewerken.
 3. In de kolom Naam van set met doelen op het scherm Inhoud.
 4. In de kolom Set met doelen en de vervolgkeuzelijst Set met doelen op het scherm Doelen ontdekken.

Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

Er mag maar één element <subject> aanwezig zijn in het bestand.

code

Een ID voor de set met doelen. Gebruik niet meer dan vijf tekens. Maak geen gebruik van spaties.

document_set

Het element <document_set> beschrijft het type set met doelen.

Vervang de tijdelijke tekst "TYP HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET TYPE SET MET DOELEN". Gebruik niet meer dan 101 tekens. Vervang de tekst bijvoorbeeld door "Doelen introductie".

Deze tekst wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In het veld Type set op het scherm Set met doelen bewerken.
 2. In de vervolgkeuzelijst Type voor set met doelen op het scherm Doelen ontdekken.

Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

Er mag maar één element <document_set> aanwezig zijn in het bestand.

uid

Een ID voor het type set met doelen. Maak geen gebruik van spaties.
grade_range

Het element <grade_range> beschrijft een categorie.

Vervang de tijdelijke tekst “TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE CATEGORIE”. Gebruik niet meer dan 101 tekens.

Deze tekst wordt niet weergegeven in de UI.

Het bestand moet een of meer elementen <grade_range> bevatten. Het aantal elementen <grade_range> moet overeenkomen met het aantal elementen <standard>.

lo, high

Aanduidingen voor de laagste en hoogste posities waarop deze categorie moet worden weergegeven in de lijst.

Deze argumenten worden meestal gebruikt om een categorie op een andere positie weer te geven dan volgens alfabetische sortering. Met deze regels wordt de categorie "Groep 1-2" bijvoorbeeld boven aan de lijst geplaatst:

<grade_range lo="1" hi="1" code="K">Groep 1-2</grade_range>
<grade_range lo="2" hi="2" code="1">Groep 3</grade_range>
<grade_range lo="3" hi="3" code="2">Groep 4</grade_range>
<grade_range lo="4" hi="4" code="3">Groep 5</grade_range>
<grade_range lo="5" hi="5" code="4">Groep 6</grade_range>

code

Een ID voor de categorie. Maak geen gebruik van spaties.

Opmerking: de waarde voor dit element moet overeenkomen met een code-attribuut in een van de elementen <grade_range_ref>. Dit element wordt gebruikt om het element <grade_range> te koppelen aan het element <grade_range_ref>.

standard

Het element <standard> beschrijft de set met doelen voor een categorie.

Het bestand moet een of meer elementen <standard> bevatten. Het aantal elementen <standard> moet overeenkomen met het aantal elementen <grade_range>.

uid

Een ID voor de doelen. Bijvoorbeeld "001".

Elk element <standard> moet een unieke ID hebben.

Deze ID wordt in de UI weergegeven in het veld Unieke ID op het scherm Doel bewerken. Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

title

De titel van de categorie. Bijvoorbeeld "Metingen".

Deze titel wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Categorie op het scherm Doelen.
 2. In de kolom Categorie op het scherm Inhoud.
 3. In de vervolgkeuzelijst Categorie op het scherm Doelen ontdekken.

Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

Er mag maar één element <title> aanwezig zijn in elk element <standard> in het bestand.

grade_range_ref

Het element <grade_range_ref> koppelt de set met doelen aan de categorie.

Er mag maar één element <grade_range_ref> aanwezig zijn in elk element <standard> in het bestand.

code

Voer het code-attribuut van het element <grade_range> voor de overeenkomstige categorie in.

item

Het element <item> beschrijft een doel.

Het bestand moet een of meer elementen <item> bevatten in elk element <standard>.

uid

Een unieke ID voor het doel. Gebruik niet meer dan 257 tekens.

parent_uid

De ID van het bovenliggende doel. Als er geen bovenliggend doel bestaat, verwijdert u de tijdelijke tekst en laat u dit attribuut leeg.

label

Het type doel. Bijvoorbeeld "Type instrument".

Deze tekst wordt in de UI weergegeven in de vervolgkeuzelijst Doeltype op het scherm Doelen ontdekken. Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

linkable

Een van de volgende waarden:

 • Y - er gelden geen beperkingen voor het doel.
 • N - er gelden beperkingen voor het doel.

Beperkte doelen zijn alleen zichtbaar voor cursussen die expliciet zijn gekoppeld aan de categorie. Deze doelen herkent u op het scherm Doelen aan het volgende pictogram: pictogram voor beperkt doel: (Als u een categorie wilt koppelen aan een cursus, opent u het contextmenu omlaag wijzend driehoekje van de categorie en kiest u Koppelen aan cursussen.)

stem

De voorlooptekst voor het doel. Bijvoorbeeld "De student:". Als er geen voorlooptekst is, verwijdert u de tijdelijke tekst en laat u dit attribuut leeg.

Deze tekst wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Doelen op het scherm Doelen.
 2. In de kolom Doel op het scherm Doelen ontdekken.

Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

doc_num

De ID van het doel. Gebruik niet meer dan 101 tekens. Bijvoorbeeld "METINGEN_001". Als u geen ID wilt weergeven voor het doel, verwijder dan de tijdelijke tekst en laat dit attribuut leeg.

Deze tekst wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Doelen op het scherm Doelen.
 2. In de kolom Doel-ID op het scherm Doel bewerken.
 3. In de kolom ID op het scherm Inhoud.
 4. In de lijst Doel op het scherm Doelen ontdekken.

Zie De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden.

   

Schema

Hieronder ziet u een XML-schema voor deze XML-bestanden:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <!-- ================================== -->
    <!-- Standard Document  -->
    <xs:element name="standard_document">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="organization"/>
                <xs:element ref="subject"/>
                <xs:element ref="document_set"/>
                <xs:element ref="grade_range" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="standard" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="year" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\d\d\d\d"/>
                        <!-- For example, "2014" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="uid_provider" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="ST_two-character_code">
                        <!-- For example, "PS" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="uid" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\S{1,37}"/>
                        <!-- For example, "PHYS101" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="status" use="optional">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="A"/>
                        <xs:enumeration value="I"/>
                        <xs:enumeration value="R"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="revision_date" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\d\d\d\d-\d\d-\d\d \d\d:\d\d:\d\d"/>
                        <!-- For example, "2014-01-30 09:15:00" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="editable" use="optional">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="true"/>
                        <xs:enumeration value="false"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Organization -->
    <xs:element name="organization">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_non_blank_string">
                    <xs:attribute name="org_code" type="ST_256-character_code" use="required"/>
                    <xs:attribute name="country_code" type="ST_two-character_code" use="required"/>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "Blackboard College" -->
                <!-- For example, "BB" -->
                <!-- For example, "US" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Subject -->
    <xs:element name="subject">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_non_blank_string">
                    <xs:attribute name="code" use="required">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="\S{1,5}"/>
                                <!-- For example, "LAB01" -->
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "Physics Lab Goals" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Document Set -->
    <xs:element name="document_set">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_1_to_101_characters">
                    <xs:attribute name="uid" type="ST_string_with_no_spaces" use="required"/>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "Introductory Goals" -->
                <!-- For example, "INTRO" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Grade Range -->
    <xs:element name="grade_range">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_1_to_101_characters">
                    <xs:attribute name="lo" type="xs:integer" use="required"/>
                    <xs:attribute name="hi" type="xs:integer" use="required"/>
                    <xs:attribute name="code" type="ST_string_with_no_spaces" use="required"/>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "The Measurement Category" -->
                <!-- For example, "1" -->
                <!-- For example, "1" -->
                <!-- For example, "NOTEBOOK" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Standard -->
    <xs:element name="standard">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="title"/>
                <xs:element ref="grade_range_ref"/>
                <xs:element ref="item" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="uid" type="ST_non_blank_string" use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Title -->
    <xs:element name="title" type="ST_non_blank_string"/>
    <!-- For example, "Lab Notebooks" -->
    <!-- ================================== -->
    <!-- Grade Range Ref -->
    <xs:element name="grade_range_ref">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="code" type="ST_string_with_no_spaces" use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Item -->
    <xs:element name="item">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="statement"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="uid" type="ST_goal_uid" use="required"/>
            <xs:attribute name="stem" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="parent_uid" type="ST_parent_goal_uid" use="required"/>
            <xs:attribute name="linkable" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="N"/>
                        <xs:enumeration value="Y"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="label" type="ST__string" use="required"/>
            <xs:attribute name="doc_num" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value=".{0,101}"/>
                        <!-- 0 to 101 characters -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <!-- For example, "The student will:" or blank -->
            <!-- For example, "Instrumentation Type" -->
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Statement -->
    <xs:element name="statement" type="ST_non_blank_string"/>
    <!-- For example, "understand the uncertainty in measurements" -->
    <!-- ================================== -->
    <!-- Simple Data Types -->
    <!-- ================================== -->
    <!-- String with no spaces -->
    <xs:simpleType name="ST_string_with_no_spaces">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\S+"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Two-character code -->
    <xs:simpleType name="ST_two-character_code">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\S\S"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- 256-character code -->
    <xs:simpleType name="ST_256-character_code">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\S{1,256}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Goal UIDs -->
    <xs:simpleType name="ST_goal_uid">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{1,257}"/>
            <!-- 1 to 257 characters -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ST_parent_goal_uid">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{0,257}"/>
            <!-- 0 to 257 characters -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- No more than 101 characters -->
    <xs:simpleType name="ST_1_to_101_characters">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{1,101}"/>
            <!-- 1 to 101 characters -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Non-blank string -->
    <xs:simpleType name="ST_non_blank_string">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{1,}"/>
            <!-- At least 1 character -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Possibly blank string -->
    <xs:simpleType name="ST__string">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{0,}"/>
            <!-- Can be empty-->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- ================================== -->
</xs:schema>

De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden

In de onderstaande afbeeldingen ziet u hoe items in het XML-bestand worden weergegeven in de gebruikersinterface (UI).

De afbeeldingen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Het scherm Doelen

In deze afbeelding ziet u hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Doelen.

UI_relationships_C.Goals.new.png

Het scherm Doel bewerken

In deze afbeelding ziet u hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Doel bewerken. (Dit is het scherm dat verschijnt als u klikt op het contextmenu icon.single_chevron.png  rechts van een doel op het scherm Doelen en vervolgens Doel bewerken kiest. De opdracht Doel bewerken is niet beschikbaar als het attribuut editable van het element <standard_document> is ingesteld op "false".)

UI_relationships_D.Edit_Goals.new.png

Het scherm Set met doelen bewerken

In deze afbeelding ziet u hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Set met doelen bewerken. (Dit is het scherm dat u ziet als u klikt op het contextmenu icon.double_chevron.png  rechts van een set met doelen op het scherm Doelen en vervolgens Bewerken kiest.) De velden Naam van set en Type set kunnen niet worden gewijzigd als het attribuut editable van het element <standard_document> is ingesteld op "false".

UI_relationships_E.Edit_Goal_Set.new.png

Het scherm Inhoud

In deze afbeelding ziet u hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Inhoud.

UI_relationships_A.Content.new.png

Het scherm Doelen ontdekken

In deze afbeelding ziet u hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Doelen ontdekken. (Dit is het scherm dat u ziet wanneer u Overeenstemmingen toevoegen kiest op het scherm Inhoud.)

UI_relationships_B.Discover_Goals.new.png

Items verwijderen

U kunt geen items verwijderen door nieuwe bestanden te uploaden. U kunt items verwijderen via de gebruikersinterface.

Items toevoegen en vervangen

De eenvoudigste manier om items toe te voegen of te vervangen, is door de bestaande items te verwijderen (via de gebruikersinterface) en vervolgens een bestand met de bijgewerkte gegevens te uploaden.

Als u items wilt toevoegen of vervangen zonder de gebruikersinterface, leest u hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

De hiërarchie van UID's

 • De set met UID's voor een doel (in feite de set met UID's voor <standard_document>, <document_set>, <standard> en <item>) moet uniek zijn binnen alle bestanden.
 • Deze UID's vormen een hiërarchie:
  • <standard_document>
  • <document_set>
  • <standard>
  • <item>

De UID van het element <standard> is ook gerelateerd aan het code-attribuut van het element <grade_range>, zoals hieronder is beschreven.

Nieuwe items toevoegen

U kunt nieuwe items toevoegen, of oude items vervangen, door de UID's van items hoger in de hiërarchie ongewijzigd te laten en andere UID's te gebruiken voor items die lager in de hiërarchie staan.

Voorbeeld
 1. Stel dat u eerst een bestand uploadt met de volgende attributen. Het resultaat hiervan bestaat uit een set met doelen, een categorie en een doel.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_set>
  UID
  <grade_range>
  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1 DOCS_SET_1 CATEGORIE_1 STANDAARD_1 ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="VAK_1span>">Set met doelen 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_1">Categorie 1</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_1">
        <title>Categorie 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

  test1.png
 2. Als u vervolgens een bestand uploadt met de volgende attributen, worden er een nieuwe categorie en een nieuw doel aangemaakt.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_set>
  UID
  <grade_range>
  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1 DOCS_SET_1 CATEGORIE_A STANDAARD_A ITEM_A

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
     <subject code="ONDERWERP_1">Set met doelen 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_A">Categorie A</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_A">
        <title>Categorie A</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_A"/>
        <item uid="ITEM_A" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

  Er zijn een nieuwe categorie en een nieuw doel gemaakt

  Als u de UID van het element <standard> wijzigt, moet u ook het code-attribuut van het element <grade_range> wijzigen. Als u alleen de UID van het element <standard> wijzigt, mislukt de import.

 3. Als u vervolgens een bestand uploadt met dezelfde attributen maar met andere inhoud, wordt de verklaring van het doel bijgewerkt.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
     <subject code="VAK_1">Set met doelen 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_A">Categorie A</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_A">
        <title>Categorie A</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_A"/>
        <item uid="ITEM_A" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het nieuwe doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

  Het doel is gewijzigd.

Namen wijzigen

Als u dezelfde set UID's uploadt maar met andere code-attributen, worden de namen van de items gewijzigd.

Voorbeeld
 1. Stel dat u eerst een bestand uploadt met de volgende attributen. Het resultaat hiervan bestaat uit een set met doelen, een categorie en een doel.
  <standard_
  document>

  UID
  <subject>
  CODE
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1 ONDERWERP_1 DOCS_SET_1 CATEGORIE_1 STANDAARD_1 ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
     <subject code="VAK_1">Set met doelen 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_1">Categorie 1</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_1">
        <title>Categorie 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

  Het beginscenario
 2. Als u vervolgens een bestand uploadt met de volgende attributen, wordt de naam van de set met doelen gewijzigd (van "Set met doelen 1" in "Set met doelen B").
  <standard_
  document>

  UID
  <subject>
  CODE
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1 ONDERWERP_B DOCS_SET_1 CATEGORIE_1 STANDAARD_1 ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
     <subject code="VAK_B">Set met doelen B</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_1">Categorie 1</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_1">
        <title>Categorie 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

  De naam van de set met doelen is gewijzigd.

Deze procedure werkt ook voor het hernoemen van het code-attribuut van het element <grade_range>.

Items hoger in de hiërarchie toevoegen of wijzigen

U krijgt een foutmelding en het bestand wordt nie geüpload als de UID's voor elementen lager in de hiërarchie al zijn gebruikt, maar met UID's voor elementen hoger in de hiërarchie.

Voorbeeld
 1. Stel dat u eerst een bestand uploadt met de volgende attributen. Het resultaat hiervan bestaat uit een set met doelen, een categorie en een doel.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1 DOC_SET_1 CATEGORIE_1 STANDAARD_1 ITEM_1
   

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
     <subject code="VAK_1">Set met doelen 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_1">Categorie 1</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_1">
        <title>Categorie 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

 2. Als u vervolgens probeert een bestand met de volgende attributen te uploaden, lukt dit niet.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_C DOC_SET_1 CATEGORIE_1 STANDAARD_1 ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDAARD_DOC_C" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="NL">Blackboard College</organization>
     <subject code="VAK_1">Set met doelen 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Type 1 voor set met doelen</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORIE_1">Categorie 1</grade_range>
     <standard uid="STANDAARD_1">
        <title>Categorie 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORIE_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>Dit is het doel.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

Als u items hoger in de hiërarchie wilt toevoegen of wijzigen, moet u andere UID's gebruiken voor items lager in de hiërarchie.