Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Dagboeken beoordelen

U kunt de bijdragen aan een dagboek afzonderlijk beoordelen of voor de leden van een groep als geheel.

Wanneer u cijfertoekenning inschakelt, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. U beoordeelt de dagboekvermeldingen van studenten vanaf de pagina met dagboekonderwerpen. Alle vermeldingen en opmerkingen van een bepaalde student worden weergegeven als u het cijfer gaat bepalen. De cijfers worden direct weergegeven in Grade Center.

De pagina met dagboekonderwerpen kunt u op de volgende manieren weergeven:

 • Open een dagboek in de tool Dagboeken. Klik in het zijpaneel op de pijl-omlaag van de vervolgkeuzelijst met uw naam om alle cursusleden weer te geven.
 • Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een dagboek en klik op Alle gebruikers beoordelen. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.
 • Zoek in Grade Center de kolom voor het dagboek dat u wilt beoordelen. Beweeg de muisaanwijzer over een cel met een uitroepteken om het contextmenu van het dagboek weer te geven. Het uitroepteken betekent dat het item nog moet worden beoordeeld. Klik op Gebruikersactiviteit beoordelen.

U kunt bepalen of gebruikers hun eigen cijfers en feedback kunnen zien in Mijn cijfers door de kolominstellingen in Grade Center te wijzigen. Zie Opties voor Grade Center-kolommen bewerken of selecteren voor meer informatie.

Wanneer u een toegekend cijfer wijzigt vanaf de pagina met dagboekonderwerpen, wordt het cijfer bijgewerkt in Grade Center.

Cijfertoekenning uitschakelen voor een onderwerp

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een onderwerp. U kunt het dagboekonderwerp met cijfertoekenning wel verwijderen van de overzichtspagina Dagboeken en uit Grade Center, en vervolgens een nieuw dagboek, zonder cijfertoekenning, maken.

Als u de bijdragen wilt behouden, kunt u ook aangeven dat de cijferkolom voor het dagboek niet moet worden gebruikt in de berekeningen van Grade Center. Het dagboek wordt nog wel als een item met cijfertoekenning gezien door Grade Center, maar eventuele resultaten of cijfers worden genegeerd.

De pagina met dagboekonderwerpen

De pagina met dagboekonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties. De vermeldingen kunt u lezen in het inhoudsframe. In het zijpaneel kunt u informatie lezen over het dagboekonderwerp of de vermelding, de index uitvouwen, een cijfer toekennen als die functie is ingeschakeld en de naam van een gebruiker selecteren om alleen de vermeldingen van die persoon in het inhoudsframe weer te geven.

Als u de functie voor cijfertoekenning niet ziet in het zijpaneel, heeft uw instelling deze functie niet ingeschakeld.

 1. In het zijpaneel kunt u het gebied Dagboekgegevens uitvouwen om informatie weer te geven over de huidige selectie, zoals de auteur en het aantal vermeldingen en opmerkingen. Klik op de pijl-rechts om het zijpaneel samen te vouwen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor vermeldingen. Klik op de vier pijlen om de dagboekvermeldingen en het zijpaneel schermvullend weer te geven.
 2. Onder de actiebalk zijn de Dagboekinstructies standaard uitgevouwen. U kunt deze desgewenst samenvouwen. Klik op Harmoniseringen om harmoniseringen toe te voegen.
 3. Als u alle cursusleden wilt weergeven, klikt u op de pijl-omlaag naast de naam van de gebruiker om een lijst weer te geven en selecteert u een lid. De vermeldingen van het geselecteerde lid worden weergegeven in het inhoudsframe. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan. U kunt ook op Lege dagboeken weergeven klikken.
 4. In het geval van dagboeken met cijfertoekenning geven pictogrammen de status van de gebruikersactiviteit aan. Het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) geeft aan dat de gebruiker voldoet aan de minimale activiteit die u hebt ingesteld om in aanmerking te komen voor beoordeling. Het pictogram Wordt uitgevoerd geeft aan dat een gebruiker wel actief is geweest, maar nog onvoldoende om in aanmerking te komen voor een beoordeling.
 5. Typ in het zijpaneel een cijfer en feedback voor de student.
 6. Het gedeelte Index bevat de titels van de vermeldingen die gedurende de geselecteerde periode door een persoon zijn gemaakt. Klik op het minteken om de lijst samen te vouwen.

Dagboekvermeldingen van afzonderlijke gebruikers beoordelen

U kunt dagboeken beoordelen vanuit Grade Center, de pagina Cijfer nodig en het gedeelte Cursustools in het configuratiescherm.

Als u in de instellingen van het dagboek NIET de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal vermeldingen hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center of op de onderwerppagina en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in Grade Center en in een dagboek het pictogram Wordt uitgevoerd weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om dagboekvermeldingen te beoordelen:

 1. Ga naar de pagina met dagboekonderwerpen en klik op de pijl-omlaag van de vervolgkeuzelijst met uw naam om toegang te krijgen tot alle cursusleden. Klik op de naam van een gebruiker met een cijfer. De dagboekvermeldingen van de gebruiker worden weergegeven in het inhoudsframe.
 2. Typ een puntentotaal in het vak Cijfer. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan dit dagboek, klikt u op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen. ZieRubrieken voor meer informatie. Als u een bestaand cijfer wilt wijzigen, klikt u in het vak  Cijfer  en verandert u het cijfer.
 3. Typ eventueel feedback voor de student. Typ in het vakAantekeningen toevoegennotities die alleen voor u en beoordelaars zichtbaar zijn. Het pictogram voor Klik om volledige inhoudseditor te openen biedt toegang tot alle functies van de inhoudseditor.
 4. Klik op Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center.

Groepsdagboek beoordelen

Het beoordelen van een groepsdagboek gaat op dezelfde manier als het beoordelen van dagboekvermeldingen van afzonderlijke gebruikers. Als er bijdragen zijn gepubliceerd, wordt er bij de namen van de groepsleden een uitroepteken weergegeven. Hieraan kunt u zien dat de bijdragen nog niet zijn beoordeeld.

Als u een cijfer invoert voor een groepsdagboek, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Dit betekent dat de desbetreffende kolom in Grade Center dit cijfer bevat voor elk lid van de groep. Alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer, zelfs als iemand geen enkele bijdrage heeft geleverd. In dat geval kunt u het cijfer van die persoon desgewenst aanpassen.

Op de pagina met onderwerpen van het dagboek kunt u alle bijdragen in het groepsdagboek lezen en een cijfer invoeren. Gebruikers met vermeldingen die moeten worden beoordeeld, worden aangegeven met een uitroepteken in Grade Center en op de pagina met dagboekonderwerpen (in de vervolgkeuzelijst Alle groepsleden. Het groepsdagboek wordt dan ook vermeld op de pagina Cijfer nodig.

Studenten kunnen het cijfer voor het groepsdagboek zien in de tool Mijn cijfers en op de pagina met onderwerpen van het dagboek door hun gebruikersnaam te selecteren.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

U kunt een lid van een groep een ander cijfer geven dan de groep door het cijfer voor die persoon te wijzigen. Als u het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Afzonderlijke leden zien maar één cijfer, niet wat elk lid afzonderlijk heeft gekregen. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

Klik in het zijpaneel voor beoordeling op het potlood om het groepscijfer voor een lid aan te passen. Typ een nieuw cijfer en klik op het vinkje om het cijfer op te slaan. Dit cijfer is nu een vervangend cijfer.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden ook in het Grade Center weergegeven. De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor het groepsdagboek.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

U kunt het aangepaste cijfer van een groepslid weer wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

Klik in het zijpaneel voor beoordeling op het potlood voor de gebruiker met het gewijzigde cijfer. Klik op de pijl-links om het cijfer te wijzigen in het oorspronkelijke groepscijfer. Het pictogram voor een vervangend cijfer wordt gewist. De wijziging wordt ook doorgevoerd in Grade Center.