Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepsopdrachten beoordelen

Wanneer u een groepsopdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende cijferkolom toegevoegd aan het Grade Center. Een ingezonden opdracht die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met een uitroepteken (het pictogram Cijfer nodig).

De pagina Opdracht beoordelen kunt u openen via de pagina Cijfer nodig of het Grade Center. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

Nadat u de pagina Opdracht beoordelenop een van deze manieren hebt geopend, is de procedure voor het geven van een cijfer hetzelfde.

Een groepsopdracht weergeven via de pagina Cijfer nodig

 1. Gebruik de vervolgkeuzelijsten Filter op de pagina Cijfer nodig om de lijst met items voor cijfertoekenning te filteren op Categorie, Item, Gebruiker en Verzenddatum. U kunt de lijst bijvoorbeeld filteren op categorie om alleen opdrachten weer te geven en op gebruiker om een specifieke groep te selecteren.
 2. Klik op Start. Alleen de gefilterde items worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig. Klik op een kolomkop om de items te sorteren.
 3. Open de pagina Opdracht beoordelen door het contextmenu van een item weer te geven en Alle gebruikers beoordelen te kiezen.

  -OF-

  Open de pagina Opdracht beoordelen door in de kolom Poging van gebruiker op een groepsnaam te klikken.

 4. De pagina Opdracht beoordelen wordt weergegeven en u kunt gaan beoordelen.

Een groepsopdracht openen via het Grade Center

Groepsopdrachten die zijn ingeleverd maar die nog geen cijfer hebben gekregen, worden in het Grade Center aangegeven met een uitroepteken. In de cellen van alle groepsleden wordt een uitroepteken weergegeven, ongeacht wie de groepsopdracht heeft ingeleverd.

Als een groep een verkeerd bestand inlevert en maar één poging is toegestaan, moet u die poging verwijderen om de groep de gelegenheid te bieden het juiste bestand te versturen.

 1. Open in het Grade Center het contextmenu van de kolom met de groepsopdracht en klik op Cijfer voor pogingen toekennen.

  -OF-

  Ga naar een cel van een groepslid voor de groepsopdracht waarin een uitroepteken staat. Wijs de cel aan om het contextmenu weer te geven. Klik op de groepspoging.

 2. De pagina Opdracht beoordelen wordt weergegeven en u kunt gaan beoordelen.

opdrachten inline beoordelen

Op de pagina Opdracht beoordelen kunt u rechtstreeks in de browser aantekeningen toevoegen aan bestanden die zijn geüpload en geconverteerd voor weergave in de inline viewer. U kunt een groepscijfer toekennen, feedback geven en opmerkingen voor uzelf invoeren.

Ingeleverde bestanden worden weergegeven binnen het beoordelingsscherm. U kunt deze documenttypen weergeven tijdens het beoordelen: Word (DOC, DOCX), PowerPoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLSX) en PDF. De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een groep een bestand heeft geüpload dat niet wordt ondersteund, wordt u gevraagd het bestand te downloaden.

Inzendingen voor opdrachten die zijn gemaakt met de inhoudseditor kunnen niet inline worden beoordeeld. Inzendingen van dit type worden wel weergegeven, maar u kunt geen opmerkingen toevoegen.

Zie Opdrachten beoordelen voor informatie over het inline beoordelen van opdrachten.

Anoniem beoordelen

Als u tijdens het maken van de groepsopdracht hebt aangegeven dat anoniem beoordelen is toegestaan, worden identificatiegegevens van de groepsleden op de volgende manieren verborgen:

In het Grade Center: Als de einddatum van de groepsopdracht is verstreken of als alle pogingen zijn ingeleverd, opent u het contextmenu van de kolom met de groepsopdracht en klikt u op Cijfer voor pogingen toekennen. In het geval van kolommen voor groepsopdrachten waarvoor u anonieme beoordeling hebt ingeschakeld, worden alle cellen lichter gekleurd weergegeven zodat u niet kunt zien welke groepen werk hebben ingeleverd.

Op de pagina Cijfer nodig: Filter de items waarvoor een beoordeling moet worden ingevoerd om alleen de groepsopdracht weer te geven die u wilt beoordelen. In de kolom Poging van gebruiker wordt alle identificerende informatie vervangen door "Anonieme groep" en een ID voor de poging. Klik in het contextmenu van een groepsopdracht op Alle gebruikers beoordelen om te beginnen met beoordelen.

In beide gevallen komt u terecht op de pagina Opdracht beoordelen, waar u op de gebruikelijke manier inzendingen bekijkt en inline beoordeelt. Als u naar een andere groep navigeert, wordt de groepsnaam vervangen door "Anonieme groep" op de actiebalk. U kunt ook zien hoeveel beoordeelbare groepsitems er in de wachtrij staan.

Zie Anoniem beoordelen voor informatie.

Gedelegeerde beoordeling

Als u bij het beoordelen van groepsopdrachten cijfers en feedback van meerdere beoordelaars gebruikt, draagt dit nog verder bij aan een eerlijke en objectieve beoordeling. Als cursussen erg veel deelnemers hebben, kunt u de beoordeling ook door verschillende mensen laten doen.

Gedelegeerde of gemachtigde beoordelaars volgen dezelfde procedure, maar het aantal pogingen voor groepsopdrachten dat ze zien, is afhankelijk van de opties die u kiest. Zo kunt u elke beoordelaar vragen om een willekeurige subset van de groepsopdrachten te beoordelen of alle beoordelaars alle groepsinzendingen laten beoordelen. Vervolgens kunt u de verschillende cijfers vergelijken en het definitieve groepscijfer bepalen.

Zie Gedelegeerde beoordeling voor informatie.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

U kunt een lid van een groep een ander cijfer geven dan de groep door het cijfer voor die persoon te wijzigen. Als u het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Afzonderlijke leden zien maar één cijfer, niet wat elk lid afzonderlijk heeft gekregen. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

Klik in het zijpaneel voor beoordeling op het potlood om het groepscijfer voor een lid aan te passen. Typ een nieuw cijfer en klik op het vinkje om het cijfer op te slaan. Dit cijfer is nu een vervangend cijfer.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden ook in het Grade Center weergegeven. De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor de groepsopdracht.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

U kunt het aangepaste cijfer van een groepslid weer wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

Klik in het zijpaneel voor beoordeling op het potlood voor de gebruiker met het gewijzigde cijfer. Klik op de pijl-links om het cijfer te wijzigen in het oorspronkelijke groepscijfer. Het pictogram voor een vervangend cijfer wordt gewist. De wijziging wordt ook doorgevoerd in Grade Center.

Groepsleden toevoegen en verwijderen

Als u een gebruiker toevoegt aan een groep nadat u de groep al een cijfer hebt gegeven voor een ingeleverde groepsopdracht, wordt dit cijfer niet toegekend aan het nieuwe groepslid. Deze heeft immers geen enkele bijdrage geleverd aan de groepsopdracht. Zelfs als u het groepscijfer aanpast, wordt dit cijfer niet toegekend aan het nieuwe groepslid. Het is wel mogelijk om voor het nieuwe groepslid handmatig een cijfer toe te voegen via de pagina Cijferdetails van de gebruiker. Op de pagina is het dan echter niet mogelijk de ingeleverde groepsopdracht te bekijken.

Als u groepslid verwijdert terwijl de groep al een cijfer heeft gekregen voor een ingeleverde groepsopdracht, worden wijzigingen van dat cijfer ook doorgevoerd in de cel van het verwijderde groepslid. Als u het cijfer wilt verwijderen voor een gebruiker die is verwijderd uit een groep, gaat u naar de pagina Cijferdetails van de gebruiker en klikt u op Poging van gebruiker verwijderen. U moet bevestigen dat u de poging wilt verwijderen. Het cijfer voor de groepsopdracht wordt dan verwijderd uit de cel van de student in het Grade Center.