Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijferinstellingen voor opdrachten

Op de pagina Opdracht maken is de sectie Cijfer geven logisch opgedeeld in drie groepen:

 1. Details van inzending: hier kunt u algemene instellingen selecteren, zoals voor wie de opdracht bestemd is en hoeveel pogingen studenten hebben.
 2. Beoordelingsopties: hier kunt u anonieme en gedelegeerde beoordeling instellen.
 3. Cijferweergave: hier kunt u instellingen selecteren voor Grade Center-kolommen, bijvoorbeeld of het cijfer zichtbaar moet zijn voor studenten.

 


1. Details van inzending

Selecteer hier opties voor de inzendingen van studenten:

Opdrachttype: Maak een keuze tussen Afzonderlijke inzending, Groepsinzending en Portfolio-inzending. U kunt instellen dat er een portfolio moet worden ingeleverd voor de opdracht. Zie Toegewezen portfolio's voor meer informatie.

Aantal pogingen: Kies tussen Eén poging, Meerdere pogingen en Onbeperkt aantal pogingen. Als u meer dan één poging toestaat, kunt u aangeven welke poging u wilt gebruiken in het Grade Center. Zie Meerdere opdrachtpogingen voor meer informatie.

Plagiaattools: Als uw instelling de service SafeAssign heeft ingeschakeld, kiest u hier de opties die u wilt gebruiken om plagiaat tegen te gaan. Als SafeAssign niet beschikbaar is, worden deze opties niet weergegeven. Zie SafeAssign gebruiken in opdrachten voor meer informatie.

2. Beoordelingsopties

U kunt instellen dat opdrachten anoniem worden beoordeeld en u kunt ook andere beoordelaars vragen om u te helpen met de beoordeling.

Anonieme beoordeling inschakelen

Als u tijdens het maken van een opdracht anoniem beoordelen inschakelt, kunt u garanderen dat belangrijke opdrachten volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld. De namen van studenten worden dan tijdens het beoordelen niet weergegeven, waardoor de inzendingen anoniem worden. Als u niet weet wie een opdracht heeft ingeleverd, wordt u niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

Schakel het selectievakje Anonieme beoordeling inschakelen in en geef aan wanneer de persoonsgegevens van studenten weer zichtbaar mogen worden:

 • Op specifieke datum: typ de datum waarop u anonieme beoordeling wilt uitschakelen. Vanaf die datum worden er weer persoonsgegevens weergegeven in opdrachten van studenten.
 • Nadat alle inzendingen zijn beoordeeld: geef een einddatum op. Nadat studenten werk hebben ingeleverd, de einddatum is verstreken en u de pogingen hebt beoordeeld, worden de persoonsgegevens van studenten weer getoond.

U kunt op elk moment stoppen met anonieme beoordeling door het selectievakje Anoniem cijfer toekennen inschakelen uit te schakelen. Zie Anoniem beoordelen voor meer informatie.

Gedelegeerde beoordeling inschakelen

Als u bij het beoordelen van opdrachten cijfers en feedback van meerdere beoordelaars gebruikt, draagt dit nog verder bij aan een eerlijke en objectieve beoordeling. U kunt specifieke gebruikers van uw cursus aanwijzen om de opdrachten van bepaalde groepen studenten te beoordelen. Als cursussen erg veel deelnemers hebben, kunt u de beoordeling verdelen over onderwijsassistenten en andere beoordelaars.

Schakel het selectievakje voor gedelegeerd beoordelen in om een lijst met mogelijke beoordelaars weer te geven. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars hebben standaard de bevoegdheid om cijfers toe te kennen. Gebruik de vervolgkeuzelijst naast de naam van een beoordelaar om te bepalen welke inzendingen die persoon moet beoordelen:

 • Alle inzendingen
 • Willekeurige set: een willekeurige set beoordelen van het geselecteerde aantal studenten. Als u meerdere beoordelaars de opdracht geeft om een willekeurige set te beoordelen, worden studenten gelijk verdeeld voordat een student wordt opgenomen in meerdere willekeurige sets.
 • Groepen: alle studenten beoordelen die deel uitmaken van de geselecteerde cursusgroepen.
 • Geen

  Wanneer alle beoordelaars klaar zijn, bekijkt de cursusleider alle cijfers en feedback op de pagina Cijfers afstemmen en bepaalt hij of zij het eindcijfer voor elke student. Zie Gedelegeerde beoordeling voor informatie.

3. Cijferweergave

U kiest hier hoe het cijfer wordt weergegeven in het Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Alleen de instelling voor Primair wordt weergegeven aan studenten.

U kunt ook aangeven dat de score van de opdracht moet worden gebruikt bij het berekenen van het cijfer.

Afhankelijk van de vereisten van de opdracht, kunt u ervoor kiezen het cijfer en statistische gegevens niet weer te geven aan studenten in Mijn cijfers.