Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign gebruiken in opdrachten

SafeAssign is nu geïntegreerd in gewone opdrachten van Blackboard Learn. Met de integratie van SafeAssign en gewone opdrachten zijn nu bijna alle functies van gewone opdrachten beschikbaar met de SafeAssign-service.

Gebruik SafeAssign om inzendingen te controleren op tekenen van plagiaat en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. Inzendingen worden vergeleken met verschillende databases:

 • Internet: een uitgebreide index van documenten die openbaar toegankelijk zijn op internet.
 • ProQuest ABI/Inform: een database met meer dan 1100 titels van publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf 1990 tot heden, wordt wekelijks bijgewerkt (niet vrij toegankelijk).
 • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
 • Algemene naslagdatabase: bevat papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.

SafeAssign gebruiken in uw opdrachten

U kunt nu de SafeAssign-controle op plagiaat gebruiken voor al uw opdrachten.

 1. Vouw op de pagina Opdracht maken het gedeelte Details van inzending uit.
 2. Selecteer  Inzendingen controleren op plagiaat met behulp van SafeAssign.
 3. U kunt beide opties selecteren of één van de opties:
  1. Studenten toestaan om de SafeAssign-originaliteitsrapporten van zijn of haar inzendingen te bekijken.
  2. Alle studentinzendingen voor deze opdracht uitsluiten uit de database van de instelling of algemene naslagdatabase.
 4. Vul de pagina Opdracht maken in.
 5. Klik opVerzenden.

Optie voor het uitsluiten van inzendingen

Op dit moment kunnen studenten concepten inleveren voor zowel SafeAssignments (in builds van Learn vóór april 2014) als gewone opdrachten van Learn waarvoor SafeAssign is ingeschakeld (in builds van Learn van april 2014 en later). Bij de overstap van SafeAssignments naar gewone Learn-opdrachten was het belangrijk om ondersteuning te bieden voor zowel de "gebruikelijke" conceptfunctie van gewone Learn-opdrachten met SafeAssign als de speciale conceptfunctie van SafeAssignments. Om een en ander in perspectief te plaatsen, beschrijven we hier het verschil tussen de twee functies.

SafeAssignments met de status Concept (functionaliteit in de releases vóór april 2014) – de bedoeling van een SafeAssignment die is ingesteld op "concept" is om studenten werkstukken te laten controleren op plagiaat zonder de werkstukken op te nemen in de database van de instelling. Op deze manier wordt voorkomen dat het inleveren van een (waarschijnlijk) herziene versie van het werkstuk tot gevolg heeft dat SafeAssign het werkstuk markeert als plagiaat van de eerder ingeleverde "concept"-versie. Studenten mogen echter maar één inzending insturen voor een SafeAssignment (inclusief inzendingen die op "concept" zijn ingesteld). Als een student een herziene versie wil inleveren, moet de cursusleider de eerdere inzending eerst verwijderen (dit is één van de veelgehoorde klachten over SafeAssignments die wordt weggenomen door de integratie met gewone Learn-opdrachten). Een ander belangrijk punt is dat de cursusleider en de student beiden toegang hebben tot originaliteitsrapporten die zijn gegenereerd voor inzendingen van "concept"-SafeAssignments.

Concepten voor gewone Learn-opdrachten – de bedoeling van een concept voor een gewone opdracht van Learn is om studenten in de gelegenheid te stellen hun werk op te slaan voordat ze dit definitief verzenden, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende tijd hadden en het even tussentijds wilde opslaan om het later af te maken."  Cursusleiders kunnen opgeslagen concepten voor Learn-opdrachten op geen enkel moment inzien. Daarnaast hebben ze geen toegang tot de conceptgeschiedenis van een opdracht nadat deze is ingeleverd. Opgeslagen concepten zijn dus uitsluitend bedoeld voor de studenten.

Met de release van april 2014 (en daarna) en SafeAssign-integratie met gewone Learn-opdrachten zijn meerdere pogingen mogelijk doordat de pogingen van een bepaalde student voor een bepaalde opdracht niet worden vergeleken met eerdere pogingen van dezelfde student voor dezelfde opdracht. Op deze manier wordt voorkomen dat overeenkomsten van dezelfde student voor hetzelfde werkstuk worden opgenomen in originaliteitsrapporten.  

Helaas is er nog een punt waarmee rekening moet worden gehouden.  Gebruikers die gewend zijn om de conceptfunctie van SafeAssignment te gebruiken om hun werk te "toetsen" aan de database van SafeAssign voordat ze een definitieve versie inleveren, moeten zich realiseren dat de terminologie en de instellingen zijn veranderd. Hoewel een deel van dit scenario wordt ondersteund door de logica voor meerdere pogingen van de integratie met gewone Learn-opdrachten, geldt dat niet voor situaties waarin studenten hetzelfde werk inleveren voor verschillende opdrachten.   

Om ook dat deel van het scenario te ondersteunen, kunt u in de SafeAssign-instellingen een optie  “Inzendingen uitsluiten” kiezen als u de opdracht samenstelt in Learn. Met deze optie kunnen cursusleiders Learn-opdrachten samenstellen waarvoor geen inzendingen van studenten worden verstuurd naar de database van de instelling of de algemene naslagdatabase, zodat nu aan beide aspecten van het scenario wordt voldaan. Net als andere opties voor Learn-opdrachten, is dit een tijdsafhankelijke opties die kan worden aangepast nadat de opdracht klaar is. Als de optie later wordt aangepast, geldt voor nieuwe inzendingen de nieuwe status van de instelling.  Een voorbeeldscenario:

Een cursusleider kiest voor een scenario met inzending van één Learn-opdracht die niet definitief is en vervolgens een "definitieve" inzending. Hierbij moet de definitieve inzending door SafeAssign worden toegevoegd aan de database van de instelling, zodat deze kan worden vergeleken met latere inzendingen. Dit kan als volgt worden gerealiseerd:

 1. De cursusleider maakt een Learn-opdracht met meerdere pogingen en schakelt SafeAssign in met de optie "Inzendingen uitsluiten" in eerste instantie ingeschakeld.
 2. De studenten leveren hun "concept-"versie in en deze inzendingen worden niet opgenomen in de database van de instelling of de algemene naslagdatabase.
 3. Op het moment dat de definitieve inzending wordt verwacht, schakelt de cursusleider de optie "Inzendingen uitsluiten" uit.
 4. De studenten leveren hun definitieve versie in en deze inzendingen worden wel opgenomen in de database van de instelling of de algemene naslagdatabase.

Ondersteunde bestanden

SafeAssign ondersteunt alleen bestandstypen die kunnen worden geconverteerd naar platte tekst. Dit zijn de volgende bestandstypen: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML en HTM. Spreadsheetbestanden worden niet ondersteund. 

SafeAssign kan ook overweg met ZIP-bestanden en verwerkt dan de ingepakte bestanden met een van de bovenstaande bestandstypen.

SafeAssign telt en vermeldt het totale aantal bijlagen van een inzending, evenals het aantal bijlagen dat door SafeAssign is verwerkt. SafeAssign verwerkt en genereert alleen originaliteitsrapporten voor bijlagen met een ondersteund bestandstype. In het geval van een niet-ondersteund bestandstype wordt er geen score vermeld in het SafeAssign-originaliteitsrapport.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat de mogelijke bronnen van de onderdelen van de paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. U kunt deze bronnen verwijderen uit het rapport en het rapport vervolgens opnieuw genereren. Dit is handig als de paper een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.

Lees het rapport zorgvuldig door en stel vast of er een bronvermelding voor het tekstblok is toegevoegd.

Zie SafeAssign-originaliteitsrapport voor meer informatie.

Algemene naslagdatabase

De algemene naslagdatabase van Blackboard is een afzonderlijke database waarin studenten op vrijwillige basis werkstukken kunnen opslaan om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle werkstukken worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de algemene naslagdatabase. Studenten zijn vrij om hun papers op te slaan in de algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen papers achteraf te verwijderen. Papers in de algemene naslagdatabase zijn kopieën en zijn uitsluitend bedoeld om plagiaat te voorkomen. Opgeslagen papers blijven het eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van papers in de algemene naslagdatabase.