Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wegingskolommen

Een wegingskolom (gewogen kolom) is een type berekende kolom waarin een cijfer wordt weergegeven op basis van het resultaat van geselecteerde kolommen en categorieën, en de bijbehorende percentages. Als u een wegingskolom maakt, kunt u andere berekende kolommen of andere wegingskolommen koppelen aan de kolom.

Een nieuwe cursus bevat standaard een kolom voor het gewogen totaal. U kunt de naam of instellingen van deze standaardkolom wijzigen. Daarnaast kunt u bepalen welke kolommen en categorieën worden gekoppeld aan de gewogen kolom en kunt u de kolom verwijderen. De standaardkolom Gewogen totaal is leeg totdat u de kolommen en categorieën selecteert die in de berekening moeten worden gebruikt. Deze kolom maakt deel uit van de slimme weergave Weergave eindcijfer.

Gewogen totalen worden berekend op basis van percentages. Deze totalen worden dus niet gebaseerd op cijfertoekenningsschema's/letterscores. Kolommen die zijn gebruikt voor het berekenen van het gewogen totaal, worden met een ander cijfertoekenningsschema weergegeven dan de ingevoerde cijferwaarden. De functie van een cijfertoekenningsschema is het omzetten van een bereik met percentages in een bepaalde waarde die dan wordt weergegeven. Het schema heeft geen invloed op de berekeningen die voor het gewogen totaal worden gebruikt. In deze berekeningen worden percentages of punten gebruikt.

Wegingskolommen in de praktijk

Gewogen eindcijfer voor bepaald kwartaal

U kunt een gewogen kolom maken om het cijfer te berekenen voor een bepaald kwartaal van het schooljaar. Hierbij wijst u een specifieke wegingsfactor toe aan de categorie Toets, de categorie Opdracht en de kolom Discussiedeelnamecijfer om het belang van deze onderdelen aan te geven.

(Toetsen = 40%) + (Opdrachten = 40%) + (Deelname = 20%) = (Eindcijfer kwartaal)

Gewogen eindcijfer voor het hele jaar

U kunt een onbeperkt aantal gewogen kolommen maken, inclusief een gewogen kolom binnen een andere gewogen kolom. U kunt een gewogen kolom maken die is gekoppeld aan de gewogen kolommen voor het kwartaal en de kolommen met de eindcijfers voor toetsen om het eindcijfer voor de toets te berekenen.

(Kwartaal 1 = 15%) + (Kwartaal 2 = 20%) + (Kwartaal 3 = 15%) + (Kwartaal 4 = 20%) + (2 semestertoetsen = 30%) = (eindcijfer voor jaar*)

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een gewogen kolom. Als in een kolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken bij het berekenen van cijfers.

*In een nieuwe cursus is de standaardkolom Totaal standaard de kolom met het externe cijfer, maar u kunt ook een andere kolom opgeven voor het externe cijfer. Het externe cijfer is het cijfer dat binnen de instelling als het eindcijfer wordt gehanteerd. Zie  De kolom Extern cijfer voor meer informatie.

Combinaties van wegingskolommen

Als u een wegingskolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.
 • Geselecteerde kolommen uit een cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd en u een categorie hebt gekozen, worden hiermee alleen de cijferkolommen gebruikt die zijn gekoppeld aan een bepaalde cijfertoekenningsperiode.

Eenvoudige gewogen kolom voor het eerste kwartaal

U maakt een wegingskolom op basis van de volgende twee kolommen en twee categorieën:

 • Opdrachten = 25%
 • Vragenlijsten = 25%
 • Tussentijdse toets = 20%
 • Eindtoets = 30%

Wegingskolommen maken

 1. Wijs op de actiebalk van het Grade Center naar Berekende kolom maken op de actiebalk en klik op Wegingskolom.
 2. Typ op de pagina Gewogen kolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Wijs de kolomkop aan om de volledige kolomnaam te zien op de cijferinformatiebalk.

 3. Voer desgewenst een beschrijving in.
 4. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. Zie de stappen in Cijferkolommen maken voor meer informatie.
 5. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave.
 6. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de gewogen kolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 7. Selecteer bij Kolommen selecteren de kolommen die u wilt gebruiken bij het berekenen van de waarde voor de gewogen kolom en wijs percentages toe aan elke kolom of categorie.
  • Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

   een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

   Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  • Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. In de onderstaande tabel staan de opties die beschikbaar komen nadat u een categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen.
   Categorie-opties
   Optie Beschrijving
   De vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode Als u een categorie hebt geselecteerd voor de berekening, kunt u het aantal gebruikte kolommen beperken door een bepaalde cijfertoekenningsperiode te selecteren.
   Wegingskolommen Geef aan wat de wegingsfactor is voor kolommen binnen de categorie.
   • Selecteer Evenredig om alle kolommen binnen een categorie even zwaar mee te laten wegen.
   • Selecteer Proportioneel om de weging te bepalen op basis van de toegekende punten in vergelijking met andere kolommen in de categorie.
   Cijfers wissen Hiermee wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als u geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
   Laagst te berekenen waarde -OF- Hoogst te berekenen waarde Alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.

   Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 8. Typ een percentage voor elke selectie. De totale waarde van alle percentages moet gelijk zijn aan 100%. Klik na het toewijzen van het laatste percentage ergens in het vak om het percentage onder het vak Geselecteerde kolommen in het veld Gewogen totaal bij te werken.
 9. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 10. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 11. Klik opVerzenden.

Resultaat

De nieuwe wegingskolom wordt weergegeven in het raster van het Grade Center.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. Zorg ervoor dat het totaal van de percentages gelijk is aan 100%. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de gewogen kolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een wegingskolom beweegt.

als u een kolom verwijdert die wordt gebruikt voor het berekenen van een wegingskolom, wordt het percentage dat is toegewezen aan de verwijderde kolom ook verwijderd. De waarde voor Gewogen totaal in het vak Geselecteerde kolommen is dan niet meer gelijk aan 100%. De berekening wordt wel dynamisch aangepast door het systeem, maar misschien niet op basis van de door u toegewezen percentages, omdat er immers een kolom ontbreekt. Percentages in het vak Geselecteerde kolommen worden niet bijgewerkt, maar het cijfer dat verschijnt in de wegingskolom in Grade Center is gebaseerd op een percentage van 100%.

Als u een wegingskolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening. Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie.

Verschil tussen evenredige en proportionele weging

Wanneer de kolommen en categorieën die zijn geselecteerd voor de gewogen kolom verschillende puntwaarden hebben, worden deze met de optie Evenredig omgezet in percentages. Van deze percentages wordt het gemiddelde genomen om een gelijke waarde te bepalen voor elk van de items in de gewogen kolom. Bij evenredige weging krijgt ieder item dezelfde wegingsfactor bij het bepalen van het samengestelde cijfer.

Bij proportionele weging worden de onbewerkte scores van de opgenomen kolommen en categorieën bij elkaar opgeteld, waarna de som wordt gedeeld door het totale aantal mogelijke punten om voor elk item in de wegingskolom een percentage te verkrijgen. De op deze manier verkregen percentages behouden de proportionele wegingsfactor van elk item, zodat items met een hogere puntwaarde meer invloed hebben op het samengestelde cijfer.

Voorlopige totalen voor wegingskolommen

Wanneer Berekenen als voorlopig totaal is geselecteerd voor een wegingskolom, worden kolommen en categorieën zonder cijfers niet meegenomen in het totaal van de wegingskolom dat wordt weergegeven in het Grade Center.

Het inschakelen van de optie Berekenen als voorlopig totaal is van invloed op de score die voor de kolom wordt weergegeven in het Grade Center. In dit voorbeeld zijn er geen scores voor categorie C. In dit voorbeeld worden categorieën gebruikt, maar dezelfde principes gelden als er kolommen in plaats van categorieën worden geselecteerd. 

Voorbeelden van gewogen waarden
 

Categorie A

Gewicht 40%

Categorie B

Gewicht 40%

Categorie C

Gewicht 20%

Behaalde punten 90 75 -
Mogelijk aantal punten 100 100 100
Gewogen waarde 90 punten * 40% = 36 75 punten * 40% = 30 -

Berekenen als voorlopig totaal = 82,5%

Bij berekening als een voorlopig totaal, wordt het totale percentage van de wegingskolom berekend door de som van de gewogen waarden van categorieën A en B te nemen en deze te vermenigvuldigen met 100/80. De noemer 80 is de som van de wegingen van alleen de categorieën met scores (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

NIET berekenen als voorlopig totaal = 66%

Bij berekening als een gewoon totaal, wordt het totale percentage van de wegingskolom berekend door de som van de gewogen waarden van categorieën A, B en C te nemen en deze te vermenigvuldigen met 100/100. De noemer 100 is de som van de wegingen van alle categorieën (altijd 100).

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%