Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Gemiddeldenkolommen

Een gemiddeldenkolom is een type berekende kolom waarin de gemiddelde waarde voor een aantal geselecteerde kolommen wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld het gemiddelde voor alle toetsen weergeven of het gemiddelde cijfer voor studenten in een bepaalde cijfertoekenningsperiode.

Formule voor berekenen van eenvoudig gemiddelde

Om het gemiddelde te bepalen van alle geselecteerde kolommen, wordt het percentage berekend tot vier cijfers achter de komma. De percentagewaarden voor alle geselecteerde kolommen worden bij elkaar opgeteld. Het resultaat wordt gedeeld door het aantal kolommen in de berekening. De resultaten worden weergegeven op basis van de gekozen opties voor Primaire weergave en Secundaire weergave.

(Kolom 1%) + (Kolom 2%) + (Kolom 3%) + (Kolom 4%) = % behaald gedeeld door 4 kolommen = gemiddeld percentage

 

Drie waarden: 8/10, 3/5, 2/2

Overeenkomende percentages: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Totaal van de waarden: 240.0000

Aantal items: 3

Totale score gedeeld door aantal kolommen: 240.0000/3 = 80.00%

een toegekend cijfer kan maximaal vier cijfers achter de komma bevatten. In Grade Center worden cijfers echter met maximaal twee decimalen weergegeven. Cijfers met drie of vier decimalen worden daarom naar boven afgerond. Zo wordt 45,4357 afgerond op 45,44. In berekende kolommen kunnen ook maximaal twee decimalen worden weergegeven.

Combinaties van gemiddeldenkolommen

Een gemiddeldenkolom is een type berekende kolom waarin de gemiddelde waarde voor een aantal geselecteerde kolommen wordt weergegeven. U kunt aangeven welke kolommen en categorieën moeten worden gebruikt bij het berekenen van een gemiddeldenkolom. U kunt bijvoorbeeld het gemiddelde voor alle opdrachten weergeven. U kunt deze selecties op ieder moment wijzigen, waarna de berekening automatisch wordt bijgewerkt.

Als u een gemiddeldenkolom maakt, kunt u deze opties selecteren:

 • Alle cijferkolommen: alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
 • Alle cijferkolommen in cijfertoekenningsperiode: als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, alleen de cijferkolommen gebruiken die zijn gekoppeld aan een cijfertoekenningsperiode.
 • Geselecteerde kolommen en categorieën: alleen de geselecteerde cijferkolommen en categorieën (plus de bijbehorende kolommen) gebruiken.

kolommen met cijfers die als tekst worden weergegeven, worden niet opgenomen in de berekening van een gemiddeldenkolom. Als in een cijferkolom bijvoorbeeld tekstwaarden worden weergegeven, zoals voldoende/onvoldoende, kunt u deze kolom niet gebruiken in berekeningen.

Gemiddeldenkolommen maken

Om een onderdeel te verwijderen uit het vak Geselecteerde kolommen, klikt u op de rode X.

 1. Wijs op de actiebalk van het Grade Center naar Berekende kolom maken op de actiebalk en klik op Gemiddeldenkolom.
 2. Typ op de pagina Gemiddeldenkolom maken een korte, beschrijvende naam voor de kolom. Deze naam wordt gebruikt als de kolomnaam in Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. Als deze naam te lang is om goed te worden weergegeven in Grade Center, kunt u een korte, beschrijvende naam typen in het vak Weergavenaam Grade Center.

  alleen de eerste 14-15 tekens van de ingevoerde naam worden weergegeven in de kolomkop in het raster van Grade Center. Wijs de kolomkop aan om de volledige kolomnaam te zien op de cijferinformatiebalk.

 3. Voer desgewenst een beschrijving in.
 4. Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. Zie de stappen in Cijferkolommen maken voor meer informatie.
 5. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave.
 6. Als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, kunt u de gemiddeldenkolom koppelen aan een cijfertoekenningsperiode door een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven. U kunt cijfertoekenningsperioden gebruiken om gegevens van Grade Center te filteren en berekende kolommen te maken.
 7. Geef bij Kolommen selecteren aan welke onderdelen u wilt gebruiken bij het berekenen van de gemiddeldenkolom. In de onderstaande tabel worden de verschillende opties beschreven.
  Kolomopties
  Optie Beschrijving
  Alle cijferkolommen alle afzonderlijke cijferkolommen uit Grade Center gebruiken voor de totaalkolom.
  Alle cijferkolommen in de cijfertoekenningsperiode selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst om in de berekening alleen de kolommen te gebruiken die zijn gekoppeld aan de cijfertoekenningsperiode. Als er geen cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, wordt deze vervolgkeuzelijst niet weergegeven.
  Geselecteerde kolommen en categorieën selecteer afzonderlijke cijferkolommen en categorieën.

  Selecteer de kolommen in het vak Te selecteren kolommen en klik op de pijl-rechts om deze kolommen over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een kolom selecteert, kunt u informatie over de kolom bekijken in het gebied Kolomgegevens onder het vak Te selecteren kolommen.

  een kolom waarvoor de optie Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center is ingesteld op Nee, wordt niet weergegeven in de selectielijst.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  Selecteer de categorieën in het vak Te selecteren categorieën en klik op de pijl-rechts om deze categorieën over te brengen naar het vak Geselecteerde kolommen. Wanneer u een categorie selecteert, kunt u bij Categoriegegevens onder Te selecteren categorieën zien welke kolommen in de categorie zijn opgenomen. Er komen extra opties beschikbaar nadat u de categorie hebt overgebracht naar het vak Geselecteerde kolommen:

  • als er cijfertoekenningsperioden zijn gedefinieerd, maakt u een keuze in de vervolgkeuzelijst Cijfertoekenningsperiode.
  • Selecteer Wegingskolommen om aan te geven hoe kolommen moeten worden gewogen binnen de categorie:
   • Selecteer Evenredig om alle kolommen binnen een categorie even zwaar mee te laten wegen.
   • Selecteer Proportioneel om de weging te bepalen op basis van de toegekende punten in vergelijking met andere kolommen in de categorie.
  • Met Cijfers wissen wordt een aantal hoogste of laagste cijfers voor elke categorie verwijderd uit de berekening. Als u geen waarden typt in de vakken, worden er geen cijfers gewist.
  • Kies Laagst te berekenen waarde OF Hoogst te berekenen waarde om alle cijfers uit de berekening te verwijderen behalve de hoogste of laagste score.
 8. Berekenen als voorlopig totaal: selecteer Ja om een voorlopig totaal te berekenen. Cellen zonder gegevens worden niet verwerkt in een voorlopig totaal. Selecteer Nee om alle geselecteerde kolommen op te nemen in de berekening, waarbij de waarde 0 wordt gebruikt als er geen cijfer is ingevoerd. Hierdoor kunnen cijfers onrealistisch laag uitvallen.
 9. Selecteer de gewenste opties:
  • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center: selecteer Ja als u de kolom wilt kunnen kiezen wanneer u zelf berekende kolommen gaat maken.
  • Deze kolom weergeven aan studenten: selecteer Ja om de kolom weer te geven op de pagina Mijn cijfers van studenten.
  • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers: selecteer Ja om samen met het cijfer statistische gegevens weer te geven aan studenten.
 10. Klik opVerzenden.

Resultaat

De nieuwe gemiddeldenkolom wordt weergegeven in het raster van het Grade Center.

U kunt op elk moment de kolominstellingen wijzigen en aangeven welke kolommen moeten worden gebruikt voor de totaalkolom. De berekening wordt vervolgens automatisch bijgewerkt.

Het is niet mogelijk om het berekende cijfer te wijzigen door rechtstreeks in een cel van de gemiddeldenkolom te typen. Er wordt dan ook geen contextmenu weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een cel van een gemiddeldenkolom beweegt.

Als u een gemiddeldenkolom altijd wilt zien, dus ook na het toevoegen van andere kolommen, moet u de kolom verplaatsen en vervolgens bevriezen op de pagina Kolomordening. Zie Grade Center-gegevens ordenen voor meer informatie.