Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cijfertoekenningsschema's

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/120_Grade_Center/010_Customize_Grade_Center/030_Grading_Schemas/table_of_contents_icon.png  klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Cijfertoekenningsschema's

Als een item is beoordeeld, wordt in Grade Center standaard een numerieke score weergegeven in de cel van de student. U kunt cijfers op een andere manier weergeven door een cijfertoekenningsschema te gebruiken. Met behulp van cijfertoekenningsschema's kunt u het werkelijke aantal punten dat is toegekend voor een item vergelijken met het totale aantal mogelijke punten voor dat item om zo een percentage af te leiden. Dit percentage wordt gekoppeld aan een scorebereik om vervolgens een beoordeling weer te geven, zoals een letter (A, B, C) of voldoende/onvoldoende. Deze informatie wordt in tabelformaat gepresenteerd.

Grade Center bevat een standaardcijfertoekenningsschema waarmee letters worden gekoppeld aan de percentages. De instelling kan dit schema aanpassen om het aan te laten sluiten bij het cijfertoekenningsschema dat voor alle cursussen wordt gebruikt.

U kunt het standaardcijfertoekenningsschema koppelen aan een of meer kolommen in het Grade Center. Als items worden beoordeeld, worden de cijfers (letters) weergegeven in de cellen in het raster van het Grade Center en op de pagina's Mijn cijfers van studenten. Op het moment dat u een kolom maakt of wijzigt, kunt u ervoor kiezen cijfers niet weer te geven aan studenten.

De hoogste waarde in een cijferbeoordelingsschema kan groter zijn dan 100%. Als een student bijvoorbeeld 100% of hoger scoort, kunt u een A+ toekennen aan die score.

U kunt een bestaand cijfertoekenningsschema bewerken en de wijzigingen opslaan in de cursus. U kunt bijvoorbeeld de percentages verlagen die nodig zijn om een A, B, C, D en F te scoren. Daarnaast kunt u extra schema's maken om beoordelingen op verschillende manieren weer te geven binnen de cursus. Nieuwe schema's en aanpassingen van bestaande schema's worden alleen weergegeven in de huidige cursus. U kunt zo veel schema's maken als nodig zijn.

Als uw instelling wijzigingen aanbrengt nadat u het standaardcijfertoekenningsschema hebt aangepast, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in uw cursus.

Als u een cijfertoekenningsschema maakt, wordt het schema als een optie aangeboden in de vervolgkeuzelijsten Primaire weergave en Secundaire weergave wanneer u kolommen maakt en wijzigt in Grade Center.

Het cijfertoekenningsschema Letter

Voor een vragenlijst is de globale numerieke score van studenten 88 van de 100 mogelijke punten. In een cijfertoekenningsschema waarbij een percentage tussen 87 en 90 gelijk is aan B+, levert een score van 88 dus een B+ op. In de kolom van de vragenlijst in het Grade Center wordt dan een B+ weergegeven. Als u de cijfers in de kolom vrijgeeft aan studenten, zien ze ook letters op hun pagina Mijn cijfers.

een cijfertoekenningsschema op basis van tekst

Voor een vragenlijst is de globale numerieke score van studenten 78 van de 100 mogelijke punten. U maakt een cijfertoekenningsschema op basis van tekstwaarden zoals Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht. Een score van 78 resulteert in Goed. In de kolom van de vragenlijst in Grade Center wordt dan Goed weergegeven. Als u de cijfers in de kolom vrijgeeft aan studenten, zien ze ook tekst als beoordeling op hun pagina Mijn cijfers.

Het cijfertoekenningsschema Toetscurve

U hebt een cijfertoekenningsschema voor een toets gemaakt en dit schema gekoppeld aan alle kolommen van de toets. In het schema is een score van minimaal 94% vereist voor een A. Voor een bepaalde toets wilt u echter een uitzondering maken omdat veel studenten lage scores hebben gehaald voor deze toets. U kunt dan een ander aangepast cijfertoekenningsschema koppelen aan de kolom van die toets om een curve in te bouwen die u wilt toepassen op die lagere scores. In dit toetscurveschema is een A gelijk aan scores tussen 90% en 100%. U kunt zo veel cijfertoekenningsschema's maken als nodig zijn om aan uw wensen te voldoen. Vervolgens koppelt u de schema's aan de gewenste kolommen in Grade Center.

Cijfertoekenningsschema's maken

 

Voor groepsprojecten kunt u een cijfertoekenningsschema maken dat afwijkt van het cijfertoekenningsschema dat u gebruikt voor individuele opdrachten. U kunt lagere percentages gebruiken voor hetzelfde lettercijfer als andere opdrachten.

Let op: De hoogste waarde in een cijferbeoordelingsschema kan groter zijn dan 100%.

Ga als volgt te werk om een aangepast cijfertoekenningsschema te maken voor uw cursus:

 1. Wijs Beheren aan op de actiebalk van het Grade Center en klik op Cijfertoekenningsschema's.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Cijfertoekenningsschema's op Cijfertoekenningsschema maken.
 3. Typ een waarde voor Naam. De naam wordt weergegeven op de pagina Cijfertoekenningsschema's en in de vervolgkeuzelijsten Primaire weergave en Secundaire weergave wanneer u kolommen gaat maken of wijzigen in Grade Center.
 4. Voer desgewenst een beschrijving in. De beschrijving wordt weergegeven op de pagina Cijfertoekenningsschema en is bedoeld om te zien waar het schema voor is bedoeld.
 5. In het gedeelte Schematoewijzing ziet u twee standaardrijen met percentagebereiken. U kunt de twee bereiken aanpassen om een schema Voldoende/Onvoldoende te maken.

  Voldoende/Onvoldoende

  Tabel voor het schema Voldoende/Onvoldoende
  Cijfers met score tussen Zijn gelijk aan Cijfers handmatig ingevoerd als Berekenen als
  50% en 100% Voldoende Voldoende 75%
  0% en minder dan 50% Onvoldoende Onvoldoende 25%

  U kunt andere soorten cijfertoekenningsschema's maken:

  • Klik op Nieuwe rij hier invoegen (pijl-links) om meer rijen in te voegen voor aanvullende waarden. Als u bijvoorbeeld A, B, C, D en F gebruikt om cijfers voor te stellen, hebt u vijf rijen nodig in de tabel.
  • Klik op Rij verwijderen om een rij uit de tabel te verwijderen. Er moet minimaal één rij overblijven.
  • Typ in de vakken Cijfers met score tussen de percentagebereiken voor de cijferwaarden. Het percentagebereik voor elke cijferwaarde moet uniek zijn en beginnen met de laagste waarde. Bovendien moeten de waarden elkaar overlappen om te voorkomen dat een score niet wordt weergegeven omdat deze niet wordt gedekt door een bereik. Het bereik 80 – 90% omvat alle cijfers tot 90%, dus niet 90%. Het hoogste bereik omvat wel 100% of wat de hoogste waarde dan ook is.

   u kunt geen liggend streepje gebruiken als invoer. Een streepje geeft namelijk een nulwaarde aan.

    

   A = 90 – 100%

   B = 80 – 90%

   C = 70 – 80%

   D = 60 – 70%

   F = 0 – 60%

  • Typ de cijferwaarden in het vak Zijn gelijk aan:
   • A, B, C, D en F
   • 1, 2, 3, 4 en 5
   • Voldoende en Onvoldoende
   • Geslaagd en Gezakt
   • Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht

    dubbele cijferwaarden zijn niet toegestaan.

  • Typ in de vakken bij Berekenen als de percentagewaarden die moeten worden gebruikt als een cijfer handmatig wordt ingevoerd. De percentages moeten afkomstig zijn uit het overeenkomstige bereik van percentages in de eerste kolom. Cijfers die u bijvoorbeeld handmatig invoert als een A (90 – 100%), worden berekend als 95%. Als het mogelijke aantal punten van een item 100 is en u het cijfertoekenningsschema wijzigt van Letter in numerieke scores, wordt 95 weergegeven in de cel in plaats van A.
 6. Klik opVerzenden.

  U kunt het nieuwe cijfertoekenningsschema koppelen aan een of meer kolommen in Grade Center.

Cijfertoekenningsschema's bewerken

U kunt bestaande cijfertoekenningsschema's in een cursus wijzigen. Grade Center bevat een standaardcijfertoekenningsschema waarmee letters worden gekoppeld aan percentages. Als u het standaardcijfertoekenningsschema wilt behouden, kunt u het kopiëren en vervolgens de kopie wijzigen. De instelling kan dit schema aanpassen om het aan te laten sluiten bij het cijfertoekenningsschema dat door cursusleiders moet worden gebruikt. De wijzigingen in een schema worden alleen doorgevoerd in de cursus waarin u het schema aanpast.

Als uw instelling wijzigingen aanbrengt nadat u het standaardcijfertoekenningsschema hebt aangepast, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in uw cursus.

Als u een schema gaat wijzigen, begin dan bovenaan en wijzig de waarden voor de eerste cijferwaarde. Ga dan naar de volgende rij. Verwijder vervolgens rijen of voeg rijen toe. Als u naar een ander cursusgebied gaat zonder een cijfertoekenningsschema op te slaan, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren.

Als u een cijfertoekenningsschema koppelt aan kolommen in het Grade Center en het schema vervolgens wijzigt, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd in het Grade Center. U kunt een cijfertoekenningsschema op basis van tekst bijvoorbeeld aanpassen door de score Uitstekend te wijzigen inVoortreffelijk. In de Grade Center-kolom wordt Uitstekend dan overal vervangen door Voortreffelijk.

Cijfertoekenningsschema's kopiëren of verwijderen

U kunt bestaande cijfertoekenningsschema's in Grade Center kopiëren of verwijderen. Als u het standaardcijfertoekenningsschema Letter bijvoorbeeld iets wilt aanpassen, kunt u het originele schema behouden door het te kopiëren en de wijzigingen aan te brengen in de kopie.

Cijfertoekenningsschema's kopiëren

 1. Open op de pagina Cijfertoekenningsschema's het contextmenu van een schema en klik op Kopiëren.
 2. Het gekopieerde schema wordt in de lijst weergegeven met een nummer achter de naam, zoals Letter (2).

Cijfertoekenningsschema's verwijderen

u kunt het standaardcijfertoekenningsschema Letter alleen verwijderen als het schema niet is gekoppeld aan een kolom van Grade Center. Als er geen cijfertoekenningsschema Letter bestaat, kunt u de optie Letter niet kiezen in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave of Secundaire weergave wanneer u een schema wilt koppelen aan kolommen.

 1. Schakel op de pagina Cijfertoekenningsschema's het selectievakje van een of meer schema's in.

  als er geen selectievakje wordt weergegeven voor een schema, is het schema gekoppeld aan een kolom van Grade Center.

 2. Klik op de actiebalk op Verwijderen. Open het contextmenu van een schema en klik op Verwijderen.
 3. Er verschijnt een waarschuwing: Deze actie is definitief. U kunt deze niet ongedaan maken. Klik op OK om het schema te verwijderen.

Cijfertoekenningsschema's koppelen

Als u een cijferkolom toevoegt of wijzigt, kunt u een cijfertoekenningsschema selecteren in de vervolgkeuzelijsten Primaire weergave en Secundaire weergave. Het schema dat u selecteert bij Primaire weergave is bepalend voor de weergave van cijfers in het Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van studenten. De waarde voor Secundaire weergave wordt alleen in het Grade Center tussen haakjes weergegeven, naast de primaire weergave van het cijfer. Studenten zien de secundaire cijferwaarde niet.

 1. Open het contextmenu van de gewenste kolom en klik op Kolomgegevens bewerken.
 2. Maak op de pagina Kolom bewerken een keuze in de vervolgkeuzelijst Primaire weergave. Als u een aangepast cijfertoekenningsschema maakt, wordt dit weergegeven in de lijst. De vervolgkeuzelijst bevat vijf standaardopties:
  • Score: er wordt een numeriek cijfer weergegeven in de kolom. Dit is de standaardinstelling. Als u geen keuze maakt, wordt er dus een score weergegeven in het raster.
  • Letter: het cijfer wordt als een letter weergegeven in de kolom. Het omzetten van cijfers in letters gebeurt aan de hand van het standaardcijfertoekenningsschema. Een score van bijvoorbeeld 21/30 komt overeen met 70% en wordt weergegeven als een C.
  • Tekst: er wordt tekst weergegeven in de kolom als er een cijfertoekenningsschema met tekstwaarden beschikbaar is. Enkele voorbeelden van tekstwaarden: Uitstekend, Zeer goed, Goed, Redelijk en Slecht, of Voldoende en Onvoldoende. Als er geen cijfertoekenningsschema met tekstwaarden is gemaakt, en u toch de optie Tekst selecteert, kunt u zelf tekst typen in de kolomcellen. Als u de kolomresultaten wilt weergeven op de pagina Mijn cijfers van studenten, zien ze de tekstwaarden voor hun cijfers.

   wanneer u een numerieke score omzet in tekst zonder eerst een cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken, en u vervolgens weer overstapt op numerieke scores, worden waarden die niet kunnen worden geconverteerd als nul weergegeven na de omzetting. Als u tekst wilt gebruiken voor cijfers, is het daarom raadzaam een cijfertoekenningsschema met tekstwaarden te maken en dit schema te koppelen aan de juiste kolommen.

  • Percentage: er wordt een percentage weergegeven in de kolom. Een score van 21/30 wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als 70%.
  • Voltooid/niet voltooid: als een student een item inlevert, verschijnt er een vinkje ( afbeelding van vinkje  ) in de kolom, ongeacht de behaalde score.

   Als u dit cijfertoekenningsschema gebruikt voor een beoordelingskolom en een student een beoordeling start, verschijnt er een vinkje in de kolom met het pictogram Poging wordt uitgevoerd ( vinkje en pictogram Poging wordt uitgevoerd ). Het pictogram Poging wordt uitgevoerd wordt verwijderd zodra een student de beoordeling verstuurt.

 3. Maak desgewenst een keuze in de vervolgkeuzelijst Secundaire weergave. De standaardinstelling is Geen. Deze vervolgkeuzelijst bevat dezelfde opties, uitgezonderd de optie die u hebt gekozen voor Primaire weergave en Tekst. De standaardoptie Tekst wordt niet weergegeven voor cijferkolommen omdat het niet mogelijk is een secundaire waarde te wijzigen vanuit een cel in de cijferkolom. Als u een aangepast cijfertoekenningsschema met tekstwaarden hebt gemaakt en dit niet hebt gekozen bij Primaire weergave, staat het schema in de vervolgkeuzelijst. De secundaire cijferwaarde wordt tussen aanhalingstekens weergegeven in de Grade Center-kolom. Studenten zien de secundaire cijferwaarde niet.

  u kunt geen secundaire weergave definiëren voor zelfbeoordelingen omdat Primaire weergave dan standaard is ingesteld op Voltooid/niet voltooid.

 4. Klik opVerzenden.

U ziet de gekozen cijferweergaven in het raster van Grade Center. Als u geen cijferweergave kiest voor een kolom, wordt alleen de standaardscore weergegeven.