Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SP 13 New Features

Over Servicepack 13

SP 13 is een onderhoudsservicepack met een klein aantal nieuwe functies, correcties en verbeteringen. De volgende functies zijn nieuw in SP 13 en komen niet voor in SP 12. Zie Nieuwe functies SP 13  in de Releaseopmerkingen SP 13  voor meer informatie (alleen beschikbaar in het Engels). 

Voor cursusleiders

Rubriek-rijcriteria harmoniseren met doelen

Cursusleiders kunnen nu individuele criteria in de rij van een rubriek harmoniseren met cursusdoelen. Zo kan een bepaald criterium aan de hand van een rubriek fijner geharmoniseerd worden met cursusdoelen.

  1. Selecteer vanaf een rij in een rubriek  Overeenstemmingen toevoegen in het contextmenu. 
  2. Klik op  Overeenstemming toevoegen om te zoeken naar cursusdoelen.
  3. Selecteer doelen en klik op  Verzenden.

Toetsvragen exporteren

Alle vragen worden nu bewaard in geëxporteerde en geïmporteerde toetsen, inclusief vragen die niet uit de geëxporteerde toets komen, zoals Vraagsets, Willekeurige blokken en Vraagkoppelingen. Wanneer de gebruiker een toets exporteert en terug in een andere cursus importeert, worden nu alle vragen geïmporteerd, ongeacht hun oorsprong.

Vragen die nu gekoppeld worden in vragensets en willekeurige blokken in de oorspronkelijke toets worden geïmporteerd in de nieuwe toets in vragenpools. Enkele vragen die gekoppeld waren in de oorspronkelijke toets worden geïmporteerd als “oorspronkelijke” (niet-gekoppelde) vragen.

Logboek toetstoegang

Het onvermogen om te controleren of studenten met een toets zijn begonnen of problemen ondervonden tijdens een toets is een bron van frustratie bij studenten, cursusleiders en supervisors. Leraren en supervisors kunnen niet achterhalen wat een student al dan niet heeft gedaan tijdens een toets. Studenten kunnen niet bewijzen dat zij met een toets begonnen zijn en wanneer. Als studenten problemen meldden tijdens een toets, kregen zij ofwel het voordeel van de twijfel en werd de toets gereset, ofwel werden zij bestraft voor omstandigheden waarop zij geen invloed konden uitoefenen. 

SP 13 lost dat probleem op door uitgebreide informatie te verschaffen over de toetspoging-interacties van studenten. Cursusleiders en andere gebruikers die hiervoor toestemming krijgen, kunnen het  Toegangslogboek van een toets inkijken op de pagina Pogingen van de toets.

Het toegangslogboek bevat een gedetailleerde lijst van elke interactie van studenten wanneer zij een toets maken. Als een student beweert dat hij begonnen is met een toets, dan zal uit het logboek blijken op welk tijdstip de toets werd begonnen. Als er tijdens de toets bijvoorbeeld een onderbreking van de netwerk- of internetverbinding optrad, dan zal het logboek een ongewoon hiaat vertonen. 

Voor beheerders

Afhankelijkheidsbeheer Building Blocks

Met behulp van software-updates kunnen beheerders het systeem up-to-date houden door waarschuwingen te posten in het configuratiescherm voor systeembeheer wanneer er updates beschikbaar zijn voor Learn en voor building blocks. Naarmate uw systeem evolueert, moet u ervoor zorgen dat de building blocks niet alleen met Learn-systemen compatibel zijn, maar ook met andere building blocks.

Wanneer beheerders een building block installeren of updaten met behulp van software-updates, worden zij op de hoogte gesteld van afhankelijkheden die dat building block heeft van andere building blocks. Als de installatie goedgekeurd is, worden de afhankelijkheden van het building block ook geüpdatet. Wanneer alle installaties zijn voltooid, ontvangt de beheerder een e-mail met meer informatie. Als er sprake is van een fout, dan zal het e-mailbericht voldoende informatie bevatten voor sortering of om hulp te vragen aan Blackboard-ondersteuning.

De handmatige installatie van building blocks met behulp van het configuratiescherm voor systeembeheerders houdt rekening met de afhankelijkheden van building blocks. Wanneer een building block met afhankelijkheden handmatig wordt geïnstalleerd en al die afhankelijkheden zijn beschikbaar via software-updates, dan worden de afhankelijkheden automatisch geïnstalleerd door software-updates als onderdeel van de handmatige installatieprocedure. 

Toolinstellingen instellingshiërarchie negeren

Een nieuwe bevoegdheid voor Systeemrollen werd toegevoegd zodat een Systeembeheerder een instelling in een lager knooppunt kan negeren dat werd overgenomen van een hoger knooppunt. Hierdoor kan de systeembeheerder de Toolbeschikbaarheid instellen op Altijd uit voor alle knooppunten en die instelling voor één of meer individuele knooppunten negeren die niet bewerkt zouden kunnen worden in de huidige implementatie.

Klik op Bevoegdheden in het tabblad Systeembeheerder onder het paneel Beveiliging om het nieuwe recht op te sporen. Voer "instellingen voor vergrendelde tools overschrijven" in het zoekvak in en klik op Start om het recht op te sporen. 

Learning Tools Interoperability (LTI)

Learning Tools Interoperability is een initiatief dat wordt voorgezeten door het  IMS  Global Learning Consortium en dat is bedoeld om cursusleiders in staat te stellen leerprogramma's naadloos te integreren met een cursus. Het omvat een standaardprotocol voor het opzetten van een vertrouwde relatie tussen de toolverstrekker en het Learning Management System zodat studenten en leraren een naadloos geïntegreerde ervaring met de tool hebben binnen het kader van hun cursus.

Bij het maken van de verbinding tussen Learn en de externe LTI moet een context-ID worden gemaakt. Dankzij deze ID wordt geen identificerende informatie over de cursus of gebruiker uitgewisseld met de toolverstrekker. Vanaf SP 13 is het context-ID een universele unieke ID (UUID) die gegenereerd wordt door Learn. Al naargelang de manier waarop de toolverstrekker geregistreerd was, was vroeger het context-ID ofwel het Learn Batch ID of Primaire Sleutel van het object.

Voortgangstracering

Wanneer Learn grote datasets verwerkt, bijv. een cursus kopieert, dan vindt dat proces plaats in de achtergrond zodat gebruiker niet hoeven te wachten tot het is voltooid voordat zij een andere taak kunnen uitvoeren. Zonder een indicator is het moeilijk om te weten wanneer het proces voltooid is. 

De voortgangstracering biedt een zichtbare indicator voor processen die op de achtergrond lopen. Deze visuele indicator kan verschillende vormen aannemen, maar het is de bedoeling om gebruikers te signaleren dat een proces aan het lopen is en wanneer het voltooid is. 

Implementatiecloud

De Cloud Connector vormt een link tussen een Learn-instantie en de cloud. Blackboard heeft een afzonderlijke parallelle implementatie-instanatie van de Blackboard-clouddiensten opgezet. De implementatie-instantie creëert een afzonderlijke testcloudinstantie zodat testgegevens in de Blackboard-cloud ingevoerd kunnen worden en gescheiden blijven van de productiegegevens.

Wanneer voor het eerst een cloudverbinding tot stand wordt gebracht met een server, selecteert u  TestOntwikkeling of Implementatie om de Learn-server te identificeren en verbinding te maken met de nieuwe implementatie-instantie van de cloud. Als de Learn-server een antwoord kan sturen naar de Blackboard-clouddiensten, verschijnt een succesbericht op de verbindingsstatus. Dan is de Learn-server verbonden met de implementatie-instantie van Blackboard-clouddiensten.

Om verbinding te maken met de productie-instantie van Blackboard-clouddiensten, moet de beheerder zijn verbinding naar Productie verplaatsen door te kikken op Verplaatsen naar Productie.

Voer een Externe URL en Weergavenaam in voor de Learn-server in productie om de verplaatsing te voltooien. Door de implementatieserver naar de productieserver te verplaatsen, worden alle implementatiedata van die Learn-server in de implementatie-instantie van Blackboard-clouddiensten. Als de externe URL ongeldig is, kan de verplaatsing niet plaatsvinden en blijft de Learn-server een implementatie-instantie. 

Bestaande implementatie-, test- of ontwikkelingsverbindingen worden automatisch verplaatst naar de nieuwe implementatieomgeving tijdens de upgrade naar SP 13. De gegevens die gelinkt zijn aan deze verbindingen, gaan verloren op de productiecloud. Om gebruikers en inschrijvingen op de implementatiecloud opnieuw te synchroniseren, moet u de Profieltool uitschakelen en weer inschakelen. Daardoor worden gebruikersgegevens geforceerd opnieuw gesynchroniseerd. 

Zorg ervoor dat uw productie-instantie van Blackboard-Learn die verbonden is met de cloud, ingesteld is op Productie voordat u upgradet. Als het ingesteld staat op een ander verbindingstype, gaan uw gegevens verloren.

Gerelateerde doelen bekijken

Doelbeheerders kunnen relaties maken tussen individuele doelen binnen doelensets om aan te tonen hoe doelen van verschillende sets met mekaar in relatie staan. Door gerelateerde doelen te maken, kan een instelling tonen hoe leerresultaten voor cursussen in verband staan met programmadoelen of accreditatiestandaarden.

Nadat de relaties tot stand zijn gebracht, kan het verslag Gerelateerde doelen weergeven gegenereerd worden om alle relaties binnen het systeem voor een geselecteerde doelenset te tonen.