Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Invuloefeningen

Invuloefeningen bestaan uit een reeks woorden, een zin of een alinea met lege ruimten waar de student een of meer ontbrekende woorden moet invullen. Gebruik het vraagtype Meervoudige invuloefening om een vraag te maken met meerdere antwoorden.

Antwoorden worden beoordeeld op het gegeven of het antwoord van de student overeenkomt met de juiste antwoorden die u hebt opgegeven. U kunt instellen dat de antwoorden van studenten exact moeten overeenkomen, een deel van het juiste antwoord moeten bevatten of voldoen aan een patroon dat u opgeeft. U bepaalt of het antwoord hoofdlettergevoelig is.

in herstelde cursussen wordt hoofdlettergevoeligheid in- of uitgeschakeld voor alle bestaande vragen met invuloefeningen. Pas die vragen aan en selecteer indien nodig Hoofdletters en kleine letters.

Een invuloefening maken

Invuloefeningen bestaan uit twee onderdelen: de vraag en de set met antwoorden. Formuleer de vraag zo dat het duidelijk is waar het antwoord moet komen in de context van de vraag en dat er maar één antwoord mogelijk is. Onder de vraag verschijnt een tekstvak waar studenten hun antwoord kunnen typen.

 1. Open een toets, enquête of pool. Zie  Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Wijs op de actiebalk Vraag makenaan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Invuloefening.
 4. Typ de vraagtekst. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. Als u meer dan één vraag wilt toevoegen, kiest u een optie in de vervolgkeuzelijst Aantal antwoorden. U kunt een antwoord verwijderen door op Verwijderen te klikken.
 6. Typ ieder antwoord en selecteer Bevat, Exacte overeenkomst of Patrooncombinatie om aan te geven hoe het antwoord wordt vergeleken met het antwoord van de student. Schakel het selectievakje Bevat of Exacte overeenkomst in als het antwoord hoofdlettergevoelig is.

 7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden, voeg categorieën en trefwoorden toe of typ aantekeningen. Zie Metagegevens voor vragen toevoegen voor meer informatie.
 8. Klik op Verzenden.

Informatie over antwoorden maken

Het is belangrijk dat de antwoorden eenvoudig worden geformuleerd en zo beknopt mogelijk zijn. Beperk antwoorden tot één woord om extra spaties tussen woorden te voorkomen en om te voorkomen dat de volgorde van de woorden tot gevolg heeft dat het antwoord van een student als onjuist wordt beoordeeld.

 • Selecteer Bevat in de vervolgkeuzelijst in het antwoord om rekening te houden met afkortingen of onvolledige antwoorden. Het antwoord van een student wordt dan goed gerekend als het antwoord een of meer woorden bevat die u hebt opgegeven. U kunt bijvoorbeeld een vraag maken waarop het antwoord wordt goedgekeurd als de student een variant van Franklin gebruikt. Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin en Ben Franklin zijn dan allemaal juiste antwoorden. U hoeft dan niet alle mogelijke combinaties met Franklin toe te voegen als juiste antwoorden.
 • Voeg antwoorden toe om rekening te houden met veelvoorkomende spelfouten of selecteer Patrooncombinatie in de vervolgkeuzelijst in het antwoord om een gewone expressie te maken die rekening houdt met spellingsvarianten.

Patrooncombinatie

Patrooncombinatie is een geavanceerde techniek die het mogelijk maakt gewone expressies te gebruiken in juiste antwoorden om zo rekening te houden met enige mate van variatie in de antwoorden die als juist worden geteld. U kunt zo bepaalde patronen in antwoorden van studenten goed rekenen in plaats van exacte bewoordingen. Gewone expressies maken automatische beoordeling mogelijk van vragen over wetenschappelijke onderwerpen, die vaak heel veel verschillende antwoorden kunnen hebben.

In een gewone expressie komen de meeste tekens in de tekenreeks alleen met zichzelf overeen. Dit zijn zogenaamde letterlijke waarden. Sommige tekens hebben een speciale betekenis en worden metatekens genoemd. Zoek op internet op gewone of reguliere expressie voor een compleet overzicht. Enkele voorbeelden:

 • Een punt (.) komt overeen met ieder teken behalve het teken voor een nieuwe regel.
 • Rechte haken [ ] geven aan dat de tekst tussen de haken kan worden gebruikt voor één teken.
 • Een streepje (-) tussen rechte haken maakt het mogelijk een bereik te definiëren. Zo kan [0123456789] worden herschreven als [0-9].
 • Een vraagteken (?) geeft aan dat het voorafgaande item in de gewone expressie optioneel is. Dec(ember)? komt dan bijvoorbeeld overeen met Dec en December.

Voorbeelden van eenvoudige tekenreeksen:

 • b.d - komt overeen met bad, bed, bot, b9t omdat op de plaats van de punt (.) ieder teken mag worden gebruikt.
 • b[aeo9]d komt overeen met bad, bed, bod, b9d.
 • b[a-z]d komt overeen met elk woord van drie letters dat begint met b en eindigt op d. Hier kan het tweede teken niet worden vervangen door een cijfer.
 • [A-Z] komt overeen met elke hoofdletter.
 • [12] komt overeen met 1 of 2.
 • [0-9] komt overeen met een teken uit het bereik van 0 tot en met 9.

Wanneer u Patrooncombinatie selecteert voor een antwoord, kunt u op Patroon controleren klikken om een nieuw venster te openen waar u het patroon kunt testen om er zeker van te zijn dat het patroon de gewenste resultaten oplevert. Als u het patroon hebt getest en tevreden bent, klikt u op Opslaan en afsluiten om het patroon op te slaan als het antwoord.

Voer feedback in die wordt weergegeven wanneer studenten een juist of onjuist antwoord verzenden. Het invoeren van feedback is niet verplicht. Als deelpunten zijn toegestaan, ontvangen studenten het feedbackbericht voor juiste antwoorden.

Voorbeeld

_____ is een scheikundig element met het symbool Ca en het atoomnummer 20. Het is een zilverwit aardalkalimetaal.