Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken met het Retention Center

Het Retention Center (ook wel Retentie Center) biedt een handige manier om te zien welke studenten in uw cursus risico lopen. Op basis van vooraf geconfigureerde regels en regels die u zelf opstelt, worden de betrokkenheid en deelname van studenten op een visuele manier voorgesteld, zodat u snel kunt zien wie extra ondersteuning nodig heeft. Via het Retention Center kunt u communiceren met studenten die het moeilijk hebben en hen helpen om onmiddellijk actie te ondernemen voor verbetering.

U kunt direct aan de slag met de functies van het Retention Center. U hoeft geen instellingen te configureren.

Het Retention Center neemt de plaats in van het systeem voor vroege waarschuwing en wordt gekenmerkt door eenvoudige werkstromen, plus alle bestaande gegevens en regels van het systeem voor vroege waarschuwing.

Het Retention Center in de praktijk

Aan het begin van een nieuw semester is het belangrijk dat u snel een beeld krijgt van de prestaties van studenten. Controleer de academische prestaties van de deelnemers als geheel in de hoofdtabel en kijk wie het moeilijk heeft. U kunt heel snel vaststellen wie extra hulp nodig heeft en vervolgens inzoomen om te zien waar er problemen zijn. Neem direct contact op met studenten die sterk onder de maat presteren en markeer de studenten die u beter in de gaten wilt houden. Terwijl u de voortgang bewaakt en e-mails verstuurt, kunt u deze correspondentie ook rechtstreeks vanuit het Retention Center vastleggen en notities maken.

Pas de standaardregels van de tool aan, zodat deze overeenkomen met de methodologieën die u toepast. U hebt bijvoorbeeld deze mogelijkheden:

 • Wijzig de drempel voor einddatums om studenten meer tijd te geven.
 • Maak twee of drie nieuwe regels om specifieke items te traceren die een goede risico-indicatie geven.
 • Maak regels om vast te stellen wie bij de top 5 van de cursus zit en beloon deze studenten. Deze informatie kunt u ook gebruiken om studenten aan te stellen als mentor voor andere studenten, om groepen te maken of om onderwijsassistenten aan te wijzen.

Gebruik de informatie over de cursusactiviteit om te bepalen welke materie het eerst moet worden behandeld.

Hoe sneller u weet waar de problemen zitten en hoe sneller u die oplost, des te beter de prestaties van uw studenten. De kans is dan ook groter dat ze de cursus afmaken en verder gaan studeren, iets wat natuurlijk heel belangrijk is voor onderwijsinstellingen.

Het Retention Center openen

Het Retention Center is automatisch ingeschakeld en direct toegankelijk via Mijn Blackboard. U kunt de tool ook openen via het onderdeel Evaluatie van het configuratiescherm van een cursus. De informatie in het Retention Center is alleen bedoeld voor cursusleiders en is niet zichtbaar voor studenten.

U kunt het Retention Center in- of uitschakelen in een cursus via het configuratiescherm > Aanpassen > Beschikbaarheid van tools.

-OF-

U kunt het traceren van individuele cursussen stoppen of starten via Mijn Blackboard. Klik op de pagina Retentie Center aan de linkerkant op een cursuskoppeling en gebruik de traceerkoppeling aan de rechterkant om een cursus te volgen. Als het Retention Center is uitgeschakeld, worden er geen nieuwe waarschuwingen meer weergegeven en is de tool niet meer zichtbaar bij Evaluatie in het configuratiescherm van de cursus.

De pagina Retentie Center

Klik op de gekleurde balk voor de tabel om een overzicht weer te geven van de studenten die risico lopen in uw cursus. Klik op een kleur om meer informatie te zien. U kunt verder inzoomen door op koppelingen in de pop-upvensters te klikken. In een vak met een waarschuwing voor cijfers kunt u bijvoorbeeld op het weergegeven aantal klikken om te zien voor welke studenten de waarschuwing is geactiveerd.

U kunt op meerdere plaatsen in de tool de vervolgkeuzelijst Melden gebruiken om studenten en hun waarnemers weer te geven. Waarnemers worden meestal aangewezen om bepaalde gebruikers van Blackboard Learn te volgen zonder verder gebruik te maken van het systeem. Denk hierbij aan ouders of voogden. Waarnemers kunnen de cursus weergeven en de voortgang van studenten volgen.

Meldingen die u per e-mail verstuurt, hebben standaard een onderwerp en berichttekst. Deze informatie kunt u desgewenst wijzigen. Als u een e-mail naar meerdere ontvangers stuurt, zien de ontvangers niet dat de e-mail ook naar andere mensen is gestuurd.

Risicotabel

De hoofdtabel bevat de studenten die risico lopen in een of meer van de volgende vier categorieën:

 • Gemiste deadlines
 • Cijfers
 • Cursusactiviteit
 • Cursustoegang

U kunt in elke categorie zo veel regels maken als nodig.

Wanneer u het Retention Center opent, worden de gegevens automatisch bijgewerkt. De gegevens voor de cursusactiviteitsregel worden echter maar één maal per dag geregistreerd. Uw school bepaalt wanneer en hoe vaak de gegevens voor deze regel worden verzameld.

Sorteer kolommen door te klikken op de koptitel. De tabel wordt gesorteerd op studenten met het hoogste risico en daarna alfabetisch.

Klik op de rode indicator in de cel van een student voor meer informatie, om de student op te nemen in een monitoringsectie in het rechterpaneel of om een e-mail te sturen.

Klik op de namen van studenten om pagina's weer te geven met uitgebreide informatie uit het Retention Center. Bekijk hun risicofactoren en de e-mails die u hebt verzonden, samen met privé-opmerkingen die u hebt gemaakt voor een student. In de volgende gevallen is het belangrijk dat u een opmerking toevoegt:

 • Er is extra begeleiding of materiaal aangeboden.
 • Er zijn speciale maatregelen genomen voor studenten met een beperking of die een andere taal spreken.
 • U hebt persoonlijke gesprekken gevoerd.
 • U hebt extra pogingen toegestaan voor opdrachten of toetsen.
 • U hebt iemand aangewezen die de student gaat helpen.
 • Een student is mogelijk geschikt voor de rol van onderwijsassistent of mentor.

U kunt nieuwe regels maken, bestaande regels bewerken en regels verwijderen door te klikken op Aanpassen op de actiebalk. U kunt zo veel regels maken als nodig zijn.

Rechterpaneel

In het rechterpaneel kunt u twee soorten informatie weergeven:

 • Studenten die u monitort: Klik op een rode indicator in de risicotabel om de specifieke waarschuwingen voor een student te zien. Klik vervolgens op het sterpictogram om de gegevens van de student in dit paneel te plaatsen. In deze lijst kunt u snel zien welke studenten het meeste risico lopen in uw cursus.
 • Andere informatie die u monitort: alle regels die u uitsluit uit de risicotabel verschijnen hier. U kunt bijvoorbeeld een regel maken om de gebruikers weer te geven die het goed doen in de cursus, voor activiteiten die geen risico met zich meedragen of voor deelname die u slechts af en toe hoeft te controleren.

Wanneer het systeem wordt uitgebreid met het Retention Center, blijven alle bestaande regels van het systeem voor vroege waarschuwing gehandhaafd. Deze regels verschijnen in de sectie Andere informatie die u monitort. U kunt deze regels bewerken en bepalen of u ze al dan niet in de risicotabel opneemt.

Uw cursusactiviteit

De sectie volgend op de risicotabel is een verzameling van uw activiteit, betrokkenheid en deelname in de cursus. Deze gegevens geven aan in welke mate uw bijdrage al dan niet bijdraagt aan het succes van studenten. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw laatste aanmelding
 • De vertraging bij het beoordelen van inzendingen van studenten
 • Uw bijdragen aan de interactieve onderdelen van de cursus. De aantallen die worden weergegeven voor blogs geven bijvoorbeeld aan hoe vaak u een bijdrage hebt geleverd, niet de studenten.
 • Recente mededelingen
 • Nieuwe cursusinhoud

Deze informatie is alleen voor u bedoeld. Andere gebruikers kunnen deze niet zien. Telkens als u uw cursus opent, kunt u het gebruiken om te bepalen welke cursusgebieden uw aandacht vereisen.

Met de koppelingen in deze sectie kunt u snel actie ondernemen en uw studenten aanmoedigen. Klik bijv. op een taakkoppeling om de beoordeling te starten en feedback te geven. U hebt snel toegang tot communicatietools voor contact met studenten of om een mededeling te publiceren.

Het Retention Center aanpassen

U kunt de vier standaardregels gebruiken om meldingen te ontvangen over hoe goed uw studenten het doen in uw cursus. Bewerk de regels naar behoefte en pas ze aan op basis van uw inhoud en verwachtingen. Wanneer u regels maakt of wijzigt, geeft u aan welke regels worden opgenomen in de risicotabel op de pagina Retentie Center.

 • Opnemen in risicotabel: De regel wordt opgenomen in de risicotabel, met een waarschuwing voor elke student die aan de regelcriteria voldoet.
 • Uitsluiten van risicotabel: De regel verschijnt aan de rechterkant in de sectie Andere informatie die u monitort. Ga terug naar de pagina Aanpassen als u de regel wilt opnemen in de risicotabel.

Regels maken

U kunt zo veel regels maken als u wilt. U kunt bijv. individuele beoordelingsregels maken waarbij u een melding ontvangt wanneer studenten een score behalen die onder een bepaalde drempel ligt. U kunt ook een beoordelingsregel maken die om een melding te krijgen als het totale cijfer van een student in uw cursus onder een bepaald percentage ligt.

Klik op de actiebalk van de pagina Retentie Center op Aanpassen. Wijs op de actiebalk van de pagina Retentie Center aanpassen de optie Regel maken aan en selecteer een van de vier typen regels uit de volgende tabel.

Beschrijvingen van regeltypen
Type regel Beschrijving
Cursusactiviteit

Waarschuwingen zijn gebaseerd op de activiteit als geheel van een student in de cursus. Studenten onder een bepaald activiteitenniveau zullen de melding activeren.

De tijd die een student doorbrengt in Blackboard wordt gemeten aan de hand van het aantal "klikken". Een student wordt geacht actief te zijn in een cursus vanaf het moment dat hij of zij ergens op klikt in de cursus tot het moment dat ergens buiten de cursus wordt geklikt of de student zich afmeldt. Als er een time-out optreedt voor een sessie, wordt de tijd gerekend tot de laatste muisklik binnen de cursus. De tijd tussen de laatste muisklik en de time-out wordt niet meegerekend.

Er wordt geen weging toegepast voor muisklikken. 

Er wordt geen rekening gehouden met regels voor adaptieve inhoud.

Cijfer Waarschuwingen zijn gebaseerd op een gedefinieerde score voor een cijferkolom of berekende kolom in het Grade Center. Wanneer studenten boven of onder de vastgestelde drempel voor een bepaald cijferitem scoren, wordt een melding geactiveerd. Bepaal wanneer een cijfer een melding activeert:
 • Cijferwaarde instellen: selecteer in de vervolgkeuzelijsten de waarden boven of onder EN punten of percentage. Typ een waarde in het veld.
 • Gemiddelde cijfers gebruiken: Typ het percentage in het veld en selecteer boven of onder het gemiddelde cijfer in de vervolgkeuzelijst.
Cursustoegang Waarschuwingen van dit type zijn gebaseerd op de datum waarop gebruikers de cursus het laatst hebben geopend. Wanneer studenten de cursus een bepaald aantal dagen niet hebben geopend, wordt er een melding gegenereerd.
Gemiste deadlines Waarschuwingen van dit type zijn gebaseerd op een vastgelegde einddatum voor een opdracht, toets of enquête. Als een student een opdracht, toets of enquête niet vóór de einddatum heeft voltooid, wordt er een melding gegenereerd, gebaseerd op de gekozen optie:
 • Alle cursusdeadlines monitoren: Geef aan na hoeveel gemiste deadlines gemist en na hoeveel dagen een melding moet worden geactiveerd. Kies  Meer dan  of  Minder dan  het aantal dagen van uw keuze in de vervolgkeuzelijst.
 • Specifieke deadline monitoren: Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst Cursusitem selecteren. De einddatum voor ieder item staat tussen haakjes. Kies dan  Meer dan  of  Minder dan  het aantal dagen van uw keuze in de vervolgkeuzelijst.

  Als u nul (0) invoert, vraagt u een melding te ontvangen als een item niet ingezonden werd voor of op de deadline. Laattijdigheid is niet aanvaardbaar.

U kunt regels voor gemiste deadlines maken voor Grade Center-kolommen die u handmatig maakt, maar als u geen correct ingezonden items beoordeelt voor de einddatum, wordt een "valse" melding geactiveerd. Voor handmatig gemaakte kolommen kunnen studenten items inzenden voor de einddatum, maar u moet ze ook beoordelen voor de einddatum.

Regels verwijderen en standaardregels herstellen

Wanneer u een regel verwijdert, blijven de cursusinhoud en gegevens intact. Als geen regels bestaan in een categorie, gaat u terug naar de beginpagina van het Retention Center en klikt u op Standaardwaarden gebruiken? in de desbetreffende kolomkop. De standaardregel en -criteria worden toegevoegd. U kunt de regel gebruiken als dusdanig of bewerken.

De overstap van het systeem voor vroege waarschuwing naar het Retention Center

alle bestaande regels van het systeem voor vroege waarschuwing worden bewaard wanneer uw systeem wordt uitgebreid met het Retention Center. Deze regels verschijnen in de sectie Andere informatie die u monitort. Cursusleiders kunnen deze regels bewerken en bepalen of deze al dan niet in de risicotabel worden opgenomen.

Bij de overstap van het systeem voor vroege waarschuwing naar het Retention Center blijven eerdere meldingen behouden omdat deze mogelijk nodig zijn voor een juiste registratie van de cursus. Het meldingsoverzicht van het systeem voor vroege waarschuwing bevat minder gegevens dan wat is opgenomen in het Retention Center. In ieder geval worden de datum, de afzender en de ontvanger van een melding overgebracht naar het Retention Center.