Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken met rubrieken

Een rubriek is een beoordelingstool met evaluatiecriteria voor een opdracht. Het is een manier om aan studenten te laten weten waaraan ingeleverde opdrachten moeten voldoen. Rubrieken zijn een hulpmiddel voor studenten om hun werk zo te ordenen dat ze voldoen aan de vereisten van een opdracht. U kunt rubrieken gebruiken om toe te lichten waarom u een bepaalde beoordeling hebt gegeven. Daarnaast dragen rubrieken bij aan een consistente en eerlijke beoordeling.

Uw school bepaalt of deze tool beschikbaar is.

Rubrieken

Rubrieken bestaan uit rijen en kolommen. De rijen komen overeen met de verschillende criteria van een opdracht. De kolommen komen overeen met het prestatieniveau voor elk criterium. Een beschrijving en puntwaarde voor elke cel in de rubriek bepalen de evaluatie en score van een opdracht. U kunt zo veel rubrieken maken als nodig zijn.

Een rubriek maken

Een nieuwe rubriek heeft standaard drie rijen en drie kolommen.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optie Cursustools  uit.
 2. Selecteer Rubrieken.
 3. Klik op de pagina Rubrieken op Rubriek maken.
 4. Voer een naam in voor de rubriek. De naam bestaat uit de titel die de identificatie vormt van de rubriek.
 5. Voer eventueel een beschrijving van de rubriek in, zodat deze eenvoudiger kan worden gekoppeld aan relevante opdrachten.
 6. Bewerk het raster van de rubriek.
 7. Klik op Verzenden.

Het rubriekraster bewerken

Pas het rubriekraster zo aan dat dit overeenkomt met het gewenste type feedback en beoordeling voor de opdracht.

 1. Klik op Rij toevoegen om onder aan het raster een nieuw criterium toe te voegen.
 2. Klik op Kolom toevoegen om een nieuw prestatieniveau toe te voegen aan het raster.
 3. Selecteer een type in de vervolgkeuzelijst Rubriektype:
  • Geen punten: Alleen feedback.
  • Punten: Eén puntwaarde voor elk prestatieniveau.
  • Puntenbereik: Een bereik van waarden voor elk prestatieniveau.
  • Percentage: Flexibel, afhankelijk van het mogelijke aantal punten voor elke opdracht.
  • Percentagebereik: Een bereik van waarden voor elk prestatieniveau. Tijdens het beoordelingsproces kunt u het gewenste percentageniveau voor een bepaald prestatieniveau kiezen. Het systeem berekent dan de verdiende punten door het gewicht te vermenigvuldigen met het prestatieniveau en de itempunten.
 4. Klik op Bewerken in het contextmenu van een label om de namen te wijzigen. Een label identificeert de rijen en kolommen met koptekst.
 5. Typ een puntwaarde of percentage voor elke rij.
 6. Typ een beschrijving van de criteria en het bijbehorende prestatieniveau.
 7. Klik op Verzenden.

Elke cel mag niet meer dan 1000 tekens bevatten. U kunt de volgorde van rijen en kolommen aanpassen door op te klikken op de wijzigingsfuncties boven de labels.

Als u een rubriek hebt gebruikt voor cijfertoekenning, kan de rubriek niet meer worden gewijzigd. U kunt de rubriek kopiëren om een duplicaat te maken dat u vervolgens kunt wijzigen.

Een rubriek kopiëren en wijzigen

Als u rubrieken met percentages gebruikt, maakt u een keuze uit de volgende opties:

 • Schakel op de actiebalk het selectievakje Criteriagewicht weergeven in of uit om het gewicht (de wegingsfactor) van criteria weer te geven of te verbergen. Als er extra rijen worden toegevoegd terwijl de gewichten zijn verborgen, worden de criteriagewichten evenredig verdeeld.
 • Klik na het toevoegen van een nieuwe rij op de functie Wegingen uitmiddelen om alle criteriagewichten evenredig te verdelen. Als u dat niet wilt, kunt u wegingspercentages typen voor elk criterium. Het selectievakje Criteriagewicht weergeven moet zijn ingeschakeld om de functie Wegingen uitmiddelen weer te geven.
 • Als u percentages gebruikt, moet het totaal van de wegingen voor alle criteria gelijk zijn aan 100%. Geen enkel rij mag de weging 0% hebben. Ten minste één prestatieniveau moet de waarde 100% hebben.

Een rubriek kopiëren en wijzigen

U kunt een rubriek kopiëren als u over vergelijkbare opdrachten beschikt voor studenten, met dezelfde criteria. U kunt de instellingen dan overnemen en de rubriek opslaan onder een andere naam. U kunt ook een rubriek kopiëren wanneer u een rubriek wilt bewerken die al gebruikt werd voor een beoordeling.

U kunt een rubriek dupliceren door Kopiëren te selecteren in het contextmenu van de rubriek. Er wordt dan automatisch een exacte kopie gemaakt van de rubriek. Deze kopie heeft dezelfde naam als de originele rubriek, alleen wordt er tussen haakjes een cijfer ingevoegd, beginnend met 1. Als u de rubriek "Inleiding" kopieert, is het resultaat "(Inleiding)(1)."

U kunt de naam van een gekopieerde rubriek vervolgens wijzigen door Bewerken te kiezen in het contextmenu van de rubriek. Op de pagina Rubriek bewerken kunt u alle instellingen van een rubriek wijzigen.

Een rubriek koppelen

Gekoppelde rubrieken worden weergegeven in de secties Cijfertoekenning en Rubrieken van:

 • Opdrachten
 • Open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord
 • Blogs en dagboeken
 • Wiki's
 • Forums en discussielijnen in de tool Discussieruimte

U kunt een rubriek ook koppelen in Grade Center door Kolomgegevens bewerken te kiezen in het contextmenu van de kolom.

U kunt een rubriek koppelen tijdens het maken of wijzigen van de rubriek door Rubriek toevoegen aan te wijzen om de vervolgkeuzelijst te openen en een van de opties te kiezen:

 • Met Rubriek selecteren kunt u een rubriek koppelen die al is gedefinieerd in het gebied Rubrieken van Cursustools.
 • Kies Nieuwe rubriek maken om een venster te openen voor het definiëren van een nieuwe rubriek.
 • Kies Maken van bestaand om een eerder gedefinieerde rubriek te gebruiken als een sjabloon voor een nieuwe rubriek.

Als u een rubriek koppelt die is gebaseerd op punten, kunt u na het kiezen van Verzenden aangeven of u de puntwaarde van de rubriek wilt gebruiken als de waarde voor Mogelijk aantal punten.

Gekoppelde rubrieken beheren

Als u een item wijzigt waaraan een rubriek is gekoppeld, kunt u ook de instellingen van de rubriek wijzigen.

Onder het veld Naam van een gekoppelde rubriek kunt u de pictogrammen Rubriekkoppeling verwijderen, Rubrieken weergeven en Rubriek bewerken kiezen.

 • Kies Rubriekkoppeling verwijderen om de koppeling met de rubriek te verwijderen. De rubriek zelf wordt niet verwijderd. Als u de rubriek al hebt gebruikt voor het beoordelen van werk in deze opdracht, heeft het verwijderen van de koppeling tot gevolg dat de bijbehorende evaluaties eveneens worden verwijderd. Dit houdt in dat de pogingen opnieuw moeten worden beoordeeld.
 • Met Rubrieken weergeven wordt de rubriek als voorbeeld geopend. In deze voorbeeldweergave kunt u geen wijzigingen aanbrengen. Er is wel een koppeling beschikbaar voor het weergeven van gekoppelde items en het afdrukken van de rubriek.
 • Kies Rubriek bewerken om de rubriek te wijzigen. Als u een rubriek hebt gebruikt voor cijfertoekenning, kunt u deze niet meer wijzigen.

Het type rubriek kunt u instellen op Gebruikt voor beoordeling of Gebruikt voor secundaire evaluatie. Als u meerdere rubrieken koppelt, kan er maar één de primaire beoordelingsrubriek zijn. Deze wordt aangegeven met Gebruikt voor beoordeling.

Bij Rubriek weergeven aan studenten kunt u vier opties kiezen om de zichtbaarheid van de rubriek te bepalen.

 • Selecteer Nee als studenten de rubriek niet mogen zien.
 • Kies Ja (met rubriekscores) als studenten de rubriek mogen weergeven wanneer u het item beschikbaar maakt, inclusief het mogelijke aantal punten of percentages.
 • Kies Ja (zonder rubriekscores) als studenten de rubriek mogen weergeven wanneer u het item beschikbaar maakt, maar zonder het mogelijke aantal punten of percentages.
 • Met Na beoordeling kunnen studenten de rubriek pas zien nadat u de beoordeling van hun inzending hebt afgerond.

Rubrieken importeren en exporteren

U kunt rubrieken gebruiken in verschillende cursussen van Blackboard Learn door de rubrieken te exporteren en te importeren. De rubriek mag niet worden gewijzigd buiten Blackboard Learn.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optie Cursustools  uit.
 2. Selecteer Rubrieken.
 3. Als u een rubriek wilt importeren, klikt u op Rubriek importeren op de actiebalk en selecteert u het bestand. Klik op Verzenden om het bestand te uploaden.

  -OF-

  Als u een rubriek wilt exporteren, schakelt u het bijbehorende selectievakje in en klikt u op de actiebalk op Exporteren. Het bestand kan vervolgens worden gedownload en worden geïmporteerd in een andere cursus. U kunt het bestand ook delen met andere cursusleiders voor gebruik in hun cursus van Blackboard Learn.

Cijfers toekennen met rubrieken

Voor u cijfers toekent met een rubriek, moet u het koppelen met een van de volgende beoordeelbare items:

 • Opdrachten
 • Open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord
 • Blogs en dagboeken
 • Wiki's
 • Forums en discussielijnen in de tool Discussieruimte

Ga als volgt te werk om te beoordelen aan de hand van een rubriek.

Opmerking:  Bij Onbewerkt totaal wordt het totaal weergegeven afgerond op twee cijfers achter de komma.

 1. Open het beoordeelbare item in het Grade Center op de pagina Cijfer nodig of in de tool.
 2. Klik op Rubriek weergeven om de rubriek te bekijken of te beginnen met de beoordeling.
 3. Klik in de rasterweergave op een cel om de bijbehorende puntwaarde toe te passen op het cijfer. Als u een rubriek met een puntenbereik gebruikt, selecteert u de gewenste waarde in de vervolgkeuzelijst. U kunt de selectie wijzigen door op een andere cel in dezelfde rij te klikken. U kunt ook Feedback voor de student typen in het tekstvak dat verschijnt wanneer een cel is geselecteerd.
 4. Klik desgewenst op Lijstweergave om een andere weergave te kiezen en selecteer vervolgens een optie voor elk criterium om die puntwaarde toe te passen op het cijfer. U kunt ook opties selecteren om beschrijvingen weer te geven voor criteria en tekstvakken voor feedback.
 5. De waarde van Onbewerkt totaal wordt automatisch bijgewerkt terwijl u punten selecteert. Typ desgewenst een score in het vak Aantal punten wijzigen om de geselecteerde score te wijzigen. Bovendien kunt u met de geïntegreerde inhoudseditor feedback geven aan de student.
 6. Als u klaar bent, klikt u op Afsluiten om de rubriek te verlaten zonder selecties op te slaan. Klik op Opslaan om de score en feedback op te slaan en terug te gaan naar de poging. Klik op Opslaan en volgende om een andere gekoppelde rubriek te gebruiken voor evaluatie.

Gekoppelde inhoud bekijken

U kunt één enkele rubriek koppelen aan meerdere opdrachten. Via de tool Rubrieken kunt u een rapport uitvoeren met alle items die aan een rubriek zijn gekoppeld.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optie Cursustools  uit.
 2. Selecteer Rubrieken.
 3. Open het contextmenu van de rubriek en selecteer Gekoppelde inhoud weergeven.
 4. Klik op de pagina Alle items weergeven op de naam van een item om de koppeling te bewerken of klik op OK  om terug te gaan naar de hoofdpagina van het onderdeel Rubrieken. Als u een item al hebt gebruikt voor cijfertoekenning, kunt u in het contextmenu van het item een rubriekevaluatierapport kiezen. Dit rapport bevat statistieken voor een item dat via een rubriek is beoordeeld.

Een rubriekevaluatierapport uitvoeren

Een rubriekevaluatierapport is een uitgebreid rapport met statistieken voor een item dat via een rubriek is beoordeeld. U kunt het rapport op ieder moment tijdens het beoordelingsproces uitvoeren om een rubriek te evalueren of te kijken hoe de rubriek is toegepast in een cursus.

 1. Ga naar het configuratiescherm en vouw de optie Cursustools  uit.
 2. Selecteer Rubrieken.
 3. Open het contextmenu van de rubriek en selecteer Gekoppelde inhoud weergeven.
 4. Als u een item al hebt gebruikt voor cijfertoekenning, kunt u op de pagina Alle items weergeven een contextmenu voor het item openen. Wijs naar het contextmenu van het item weer en kies Rubriekevaluatierapport.
 5. Selecteer op de pagina Rapporten uitvoeren instellingen voor Indeling, Begindatum en Einddatum.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Als uw school beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunt u de optie Opslaan in Content Collection kiezen. Klik anders op Rapport downloaden om het rapport te bekijken of op Een nieuw rapport uitvoeren om een andere indeling of datumbereik te kiezen. Klik op OK om terug te keren naar de hoofdpagina van het onderdeel Rubrieken.

Rubriekrapporten

Het rubriekevaluatierapport bevat drie statistieken over het gebruik van de rubriek bij het beoordelen van een item.

Totale prestatie rubriek verwijst naar de gemiddelde totaalscore van alle pogingen die met behulp van de rubriek zijn beoordeeld.

Rubriekanalyse toont voor elk criterium de gemiddelde scores ten opzichte van het mogelijke aantal punten.

Frequentiedistributie verwijst naar de verdeling van scores binnen elk prestatieniveau.