Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Toetsen en enquêtes

Toetsen en enquêtes (gezamenlijk beoordelingen genoemd) kunnen beschikbaar worden gesteld in alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.

Toetsen worden gebruikt om uw kennis te beoordelen. De cursusleider kent puntwaarden toe aan vragen in de toets. Uw antwoorden worden verzonden zodat deze kunnen worden voorzien van een cijfer, waarna de resultaten worden vastgelegd in Grade Center.

Enquêtes worden gebruikt voor peilingen en evaluaties. Er worden geen cijfers toegekend aan dit type beoordeling.

Tijdens een toets mag u het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of op de knop Vorige van de browser klikken. Als er problemen optreden tijdens een toets of enquête, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Soorten vragen

Uw cursusleider beslist welk type vragen hij opneemt, in welke volgorde de vragen verschijnen en of u terug kunt gaan en uw antwoorden kunt wijzigen. Lees eerst alle instructies zodat u begrijpt wat uw cursusleider verwacht.

 • Berekende formule: bevat een formule met een aantal variabelen. Het juiste antwoord kan een specifieke waarde of een reeks waarden zijn.
 • Berekend numeriek antwoord: lijkt op een invuloefening, alleen moet in dit geval een getal worden ingevoerd om de stelling te voltooien. Het juiste antwoord kan een bepaald getal of een bereik getallen zijn. Het antwoord moet numeriek zijn (10 in plaats van tien).
 • Of/of: een stelling met een vooraf gedefinieerde keuze van twee antwoorden (Ja/Nee, Aan/Uit).
 • Open vraag: een vraag waarbij het antwoord moet worden ingevoerd in een tekstvak.
 • Bestandsantwoord: hierbij worden geladen bestanden gebruikt om de vraag te beantwoorden.
 • Meervoudige invuloefening: hierbij worden meerdere antwoorden ingevoegd in een zin of alinea.
 • Invuloefening: een stelling waarbij een antwoord moet worden gekozen die deze stelling voltooit. De antwoorden worden geëvalueerd op basis van een exacte tekstovereenkomst.
 • Hotspot: hierbij wordt een specifiek punt in een afbeelding gebruikt om het antwoord aan te geven. u kunt zo bijvoorbeeld alle landen in Zuid-Amerika kiezen door op een blinde kaart te klikken.
 • Verhaspelde zin: een zin met een aantal variabelen erin.
 • Combineren: twee kolommen met items waarbij elk item in de eerste kolom moet worden gecombineerd met een item in de tweede kolom.
 • Meerdere antwoordmogelijkheden: hierbij wordt een aantal keuzen geboden met één of meer juiste antwoorden.
 • Meerkeuzevragen: hierbij wordt een aantal keuzen geboden met slechts één juist antwoord. Selecteer het antwoord dat volgens u het juiste antwoord is.
 • Opinieschaal/Likert: hierbij wordt een cijferschaal gebruikt om houdingen of reacties te meten.
 • Sorteren: een vraag die gebruikers moeten beantwoorden door de juiste volgorde te kiezen voor een reeks items.
 • Vragenpakket: hierbij wordt een antwoord weergegeven en wordt een wie-, wat- of waarvraag gegeven als antwoord.
 • Kort antwoord: gelijk aan open vraag, alleen is de antwoordlengte beperkt.
 • Waar/onwaar: een stelling waarbij moet worden aangegeven of deze waar of onwaar is. Hierbij is de antwoordkeuze beperkt tot de opties waar en onwaar.

Cijfers geven aan antwoorden

Het merendeel van de vragen wordt automatisch beoordeeld. De cursusleider selecteert de juiste antwoorden en kent een bepaald aantal punten toe aan elke vraag wanneer de beoordeling wordt gemaakt. Uw antwoorden worden vervolgens vergeleken met de geselecteerde antwoorden, waarna er automatisch een cijfer wordt toegekend. U kunt uw score direct zien nadat u een toets hebt voltooid wanneer alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft.

Open vragen, vragen met een bestandsantwoord en vragen met korte antwoorden krijgen niet automatisch een cijfer. Bij deze vragen moet uw cursusleider handmatig een cijfer toekennen. Als een beoordeling dit type vragen bevat, wordt het cijfer voor de beoordeling vrijgegeven nadat uw cursusleider klaar is met het toekennen van cijfers.

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, ziet u naast de knop  Antwoord opslaan  de knop Rubriek weergeven . Klik op Rubriek weergeven om de criteria te bekijken die de cursusleider heeft gekozen.

Een beoordeling uitvoeren

Beoordelingen bevinden zich in inhoudsgebieden in een cursus.

neem contact op met de cursusleider als er problemen zijn bij het maken van een beoordeling.

 1. Navigeer naar een beoordeling en klik op de bijbehorende koppeling.
 2. Klik op Start om te beginnen.

  afbeelding bij de tekst

 3. De cursusleider kan besluiten dat u een wachtwoord moet invoeren voordat u een beoordeling kunt maken. Voer in dat geval een geldig wachtwoord in en klik op Verzenden om te beginnen. Er wordt net zolang om een wachtwoord gevraagd totdat een geldig wachtwoord is ingevoerd.
 4. Terwijl u werkt, worden antwoorden automatisch opgeslagen. U kunt ook naast elke vraag op Opslaan klikken of boven aan of onder aan een pagina op  Alle antwoorden opslaan  klikken.
 5. Klik op Opslaan en verzenden als u klaar bent met de beoordeling.

  gebruik tijdens een beoordeling niet de knop Terug van de browser. Dit kan gegevensverlies tot gevolg hebben. Als er problemen zijn met een beoordeling, neemt u contact op met de cursusleider.

  Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord in een toets, klikt u op Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

Beoordelingen met tijdslimiet

Als de cursusleider een tijdslimiet instelt voor een beoordeling, wordt deze limiet vermeld in de instructies die u moet doornemen voordat u aan de opdracht begint.

U vindt daar ook de optie die de cursusleider heeft gekozen voor Instelling tijdslimiet. Deze optie bepaalt of de beoordeling automatisch wordt opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken of dat u gewoon verder kunt werken.

In het laatste geval worden er niet automatisch strafpunten gegeven. Wel is het zo dat de cursusleider bepaalt of te lang doorwerken nadelige gevolgen heeft voor het toegekende cijfer. Neem contact op met de cursusleider als u vragen hebt over deze optie.

De totale tijd die u besteedt aan de beoordeling wordt vastgelegd en komt beschikbaar voor de cursusleider wanneer de toets is verzonden.

Als u de beoordeling opslaat en afsluit, loopt de timer verder. Als u op dinsdag begint met de toets, deze opslaat en afsluit op donderdag, dan toont de timer dat u er 48 uur over hebt gedaan om de opdracht uit te voeren.

Als de optie voor automatisch verzenden is ingeschakeld, wordt de toets opgeslagen en verzonden zodra de ingestelde tijd is verstreken. U ziet vervolgens een pagina met de mededeling dat de toets is verstuurd. Als de optie voor automatisch verzenden niet is geselecteerd, ziet u een venster wanneer de tijd is verstreken. Hierin kunt u aangeven of u de toets wilt verzenden of door wilt werken.

De resterende tijd kunt u zien op de pagina met de beoordeling. Klik op het driehoekje naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Er verschijnt een waarschuwing als de toegewezen tijd half is verstreken en vervolgens als u nog vijf minuten, één minuut en dertig seconden de tijd hebt. De statusbalk wordt geel wanneer u nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als de timer is samengevouwen, kunt u de kleuraanpassingen niet zien.

Feedback en cijfers

De prestatieresultaten die u ontvangt na het afronden van een toets, zijn afhankelijk van de opties die de cursusleider heeft geselecteerd. De cursusleider kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de ene toets alleen de eindscore weer te geven en bij een andere toets zowel de eindscore als de juiste antwoorden. Feedback kan één of meer van de volgende opties omvatten:

 • Het eindcijfer voor de toets
 • Verzonden antwoorden
 • Juiste antwoorden
 • Feedback op de vragen.

Voor toegang tot feedback en cijfers selecteert u de toets in het inhoudsgebied of gebruikt u de tool Mijn cijfers.

Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt bij het beoordelen van een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord in een toets, klikt u in de beoordeelde toets op Rubriek weergeven om gedetailleerde informatie te bekijken.

Meerdere beoordelingspogingen

Als u een beoordeling meerdere keren mag invullen, staat dit bovenaan de beoordeling. Als er een limiet is aan het aantal pogingen, staat dit ook bovenaan. Er is in dat geval een koppeling beschikbaar om de toets opnieuw te maken zodra de toets opnieuw wordt geopend. De cursusleider bepaalt of een of meer van de scores van toetspogingen worden vastgelegd in Grade Center.

Weergave van beoordeling

Beoordelingsvoltooiing afdwingen

Als voltooiing afdwingen is ingeschakeld, moet u de beoordeling tijdens de eerste poging afronden. Wanneer voltooiing afdwingen is ingeschakeld, wordt dit boven aan de beoordeling aangegeven. U mag de beoordeling in dat geval niet afsluiten om er op een later tijdstip mee verder te gaan. De knop Opslaan is beschikbaar zodat u de beoordeling kunt opslaan tijdens het maken, maar u mag de beoordeling niet afsluiten en later opnieuw starten.

Terugstappen niet toegestaan

Wanneer terugstappen niet is toegestaan, mag u niet teruggaan naar vragen die u al hebt beantwoord. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, wordt dit boven aan de beoordeling aangegeven. Bij het maken van een beoordeling waarbij terugstappen niet is toegestaan, treedt een fout op wanneer u de knop Vorige gebruikt tijdens het maken van de beoordeling.

Beoordelingspresentatie

De cursusleider kan vragen in beoordelingen op twee manieren presenteren: allemaal tegelijkertijd of één tegelijk.

Bij de optie Allemaal tegelijkertijd worden alle vragen tegelijkertijd weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type beoordeling.

Opties voor allemaal tegelijkertijd
Functie Actie
Antwoorden opvragen Selecteer Alle antwoorden opslaan. Het pictogram opgeslagen verschijnt in de indicator voor de vraagvoltooiingsstatus. U mag antwoorden wijzigen nadat ze zijn ogpeslagen.
Beoordeling voltooien Selecteer Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de beoordeling is voltooid.

Één voor één-beoordelingen presenteren de vragen afzonderlijk. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. U bepaalt zelf wanneer u naar de volgende vraag wilt gaan. De volgende opties zijn beschikbaar bij het maken van dit type beoordeling.

Opties voor vragen één voor één
Functie Actie
Navigeren door vragen Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, > of >>). De indicator voor de vraag en het gedeelte geeft de huidige locatie aan in de beoordeling en het totale aantal vragen. Wanneer terugstappen niet is toegestaan, worden deze pijlen niet weergegeven.
Antwoorden opslaan Selecteer Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
Beoordeling voltooien Selecteer Opslaan en verzenden. Er wordt eerst een bevestiging weergegeven en vervolgens een melding dat de beoordeling is voltooid.

Vraagvoltooiingsstatus

De indicator voor vraagvoltooiingsstatus geeft een bijgewerkt overzicht van voltooide en involtooide vragen in een beoordeling.

De status van de vragen die wel/niet zijn beantwoord, wordt boven aan de pagina weergegeven. Klik op het driehoekje naast de vraagvoltooiingsstatus om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Wanneer u een vraag beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een beoordeling waarbij de vragen één voor één worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag is beantwoord. Wanneer u een vraag niet beantwoordt en verdergaat naar de volgende pagina bij het maken van een beoordeling waarbij de vragen een voor een worden weergegeven, wordt het statusvak bijgewerkt op de volgende pagina om aan te geven dat de vorige vraag niet is beantwoord. U kunt door vragen navigeren door te klikken op een vraagnummer in de statusindicator.

Bij het maken van een beoordeling waarbij de vragen allemaal tegelijkertijd worden weergegeven op dezelfde pagina, klikt u op Antwoord opslaan om een specifieke vraag op te slaan zonder te hoeven schuiven naar de onderkant van de pagina om op te slaan. Door het opslaan van een enkele vraag of alle vragen die zijn beantwoord (met de knop Alle antwoorden opslaan onder of boven aan de pagina), verandert de statusindicator om aan te geven welke vragen zijn voltooid.