Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki's beoordelen

Wanneer u cijfertoekenning inschakelt, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. U kunt alle pagina's bekijken die een student heeft geschreven en bewerkt terwijl u het cijfer bepaalt op de pagina Bijdrage van deelnemer. Het gegeven cijfer geldt voor de wiki als geheel, niet voor een bepaalde pagina van de wiki. De pagina Bijdrage van deelnemer kunt u op de volgende manieren weergeven:

 • Open een wiki in de tool Wiki's en klik op Deelname en beoordeling op de actiebalk. Klik in het inhoudsframe op de naam van een gebruiker om de pagina-aanpassingen van die gebruiker te zien en het zijpaneel voor beoordeling weer te geven. U kunt ook in het zijpaneel op Alle klikken om een vervolgkeuzelijst weer te geven met alle leden die een bijdrage hebben geleverd aan de wiki en een gebruiker selecteren.
 • Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een wiki en selecteer Alle gebruikers beoordelen. Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.
 • Zoek in het Grade Center de kolom voor de wiki die u wilt beoordelen en beweeg de aanwijzer over een cel met het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) om het contextmenu van de cel weer te geven. Selecteer Gebruikersactiviteit beoordelen.

U kunt eerder gegeven cijfers wijzigen op de pagina Bijdrage van deelnemer van de wiki of rechtstreeks in een cel in het Grade Center.

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een wiki. U kunt de wiki met cijfertoekenning wel verwijderen van de overzichtspagina Wiki's en uit het Grade Center, en vervolgens een nieuwe wiki, zonder cijfertoekenning, maken.

De pagina met de onderwerpen van de wiki

 1. Klik op de actiebalk op Wiki-pagina maken om uw bijdrage toe te voegen.
 2. Onder de actiebalk zijn de Wiki-instructies standaard uitgevouwen. U kunt deze desgewenst samenvouwen.
 3. In het zijpaneel kunt u het gebied Wikigegevens uitvouwen om informatie weer te geven zoals het type, de aanmaakdatum, en het aantal pagina's en opmerkingen. Klik op de pijl-rechts om het zijpaneel samen te vouwen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor het inhoudsframe. Klik op de vier pijlen om de wiki schermvullend weer te geven.
 4. Als u een overzicht wilt zien van de activiteit van studenten, klikt u op Deelname en beoordeling voor wiki's met cijfertoekenning en op Deelnameoverzicht voor wiki's zonder cijfertoekenning. In beide gevallen komt u op de pagina Deelnameoverzicht, waar u de bijdragen kunt bekijken van de studenten die hebben meegewerkt aan de wiki.
 5. In het zijpaneel worden de pagina's in alfabetische volgorde weergegeven onder de homepage, die u herkent aan het pictogram van een huis. De homepage staat altijd boven aan de lijst. Klik op de titel van een wikipagina om deze in het inhoudsframe te bekijken. Open het contextmenu van de pagina om de geschiedenis weer te geven. U kunt alle wijzigingen zien van een pagina in de wiki. Alle versies van de pagina worden vermeld op de pagina Paginageschiedenis, met de meest recente versie aan het begin. Vanaf deze pagina kunt u versies verwijderen. Dit kan nodig zijn als pagina's kwetsende, onjuiste of foutieve inhoud bevatten. Als u de meest recente versie verwijdert, wordt de eerstvolgende versie de actuele versie en wordt die pagina weergegeven in de wiki. U kunt meerdere versies van een wikipagina verwijderen, maar er moet altijd één versie overblijven. Wanneer u een versie verwijdert, worden alle gegevens van bijdragen aan die versie ook verwijderd.
 6. Om alle gebruikers te zien die hebben bijgedragen aan de wiki, klikt u op Alle om de vervolgkeuzelijst te openen en selecteert u een gebruiker. Selecteer de optie Alle leden weergeven om ook alle gebruikers weer te geven die niet aan de wiki hebben bijgedragen.
 7. In het geval van wiki's met cijfertoekenning geven pictogrammen de status van de gebruikersactiviteit aan. Het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) geeft aan dat de gebruiker voldoet aan de minimale activiteit die u hebt ingesteld om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Het pictogram Wordt uitgevoerd geeft aan dat een gebruiker wel actief is geweest, maar nog onvoldoende om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Pictogrammen voor beoordeling

Gebruikers met wiki's die moeten worden beoordeeld, worden aangegeven met het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken). Dit pictogram wordt weergegeven in Grade Center en op de pagina Deelnameoverzicht van een wiki, in de vervolgkeuzelijst Alle in het zijpaneel. De wiki's worden ook vermeld op de pagina Cijfer nodig.

Als u in de instellingen van de wiki niet de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal opgeslagen pagina's hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center of op de pagina Deelnameoverzicht van een wiki en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in Grade Center en in een wiki het pictogram Wordt uitgevoerd weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor een beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Het deelnameoverzicht weergeven

Op de pagina Deelnameoverzicht kunt u zien hoe studenten een bijdrage hebben geleverd aan de huidige wiki. Aan de hand van deze informatie kunt u vaststellen in welke mate studenten hebben bijgedragen aan de inhoud van de wiki. Op deze manier kan de cursusleider tot een goede beoordeling komen van de bijdragen aan wiki's met cijfertoekenning.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Klik op de pagina met wiki-onderwerpen op Deelname en beoordeling voor wiki's met cijfertoekenning en op Deelnameoverzicht voor wiki's zonder cijfertoekenning.
 3. Bekijk op de pagina Deelnameoverzicht de bijdragen van de studenten die hebben meegewerkt aan de wiki.
 4. In het zijpaneel wordt informatie over de wiki weergegeven en u kunt een gebruiker selecteren om de bijbehorende pagina Bijdrage van deelnemer te openen.
  • Paginaversies: De kolom Paginaversie bevat alle pagina's die zijn gemaakt en gewijzigd door de gebruiker. Hierdoor kunt u precies zien op welke manier een gebruiker een bijdrage heeft geleverd en waaruit deze bijdrage bestaat. Als er veel pagina's worden weergegeven, gebruikt u de vervolgkeuzelijst Pagina's weergeven op de actiebalk om alleen bepaalde pagina's weer te geven. Telkens als een pagina wordt gewijzigd, wordt er een nieuwe versie van de pagina gemaakt. Als versies worden vergeleken, worden de verschillen tussen een versie en de voorgaande versie weergegeven op de pagina Pagina's vergelijken. Klik op het tabblad Legenda voor een toelichting van de verschillen tussen de versies.
  • Gewijzigde woorden: hier ziet u het totaal van toegevoegde, verwijderde of gewijzigde woorden op alle pagina's en in de verschillende paginaversies van de wiki.
  • Opgeslagen pagina's: het aantal keren dat een gebruiker de knop Verzenden heeft gekozen op de pagina Wikipagina bewerken, ongeacht of de inhoud van de pagina is gewijzigd.

De pagina Pagina's vergelijken

Wanneer u twee versies vergelijkt, wordt de pagina Pagina’s vergelijken geopend in een nieuw venster. Op het tabblad Vergelijkingsoverzicht ziet u naast elkaar basisinformatie over de twee versies.

Op het tabblad Legenda wordt uitgelegd welke opmaak er is gebruikt om de verschillen tussen de versies duidelijk te maken. U kunt een tabblad samenvouwen door op de X te klikken, zodat er meer ruimte vrij is voor het bekijken van de pagina.

Bijdragen aan een wiki beoordelen

In ons voorbeeld wordt het beoordelen gestart vanuit de tool Wiki's.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Deelname en beoordeling.
 3. Selecteer op de pagina Deelnameoverzicht de naam van een student in het inhoudsframe of in de vervolgkeuzelijst Alle in het zijpaneel. In de lijst worden studenten met bijdragen die kunnen worden beoordeeld, aangegeven met een uitroepteken. Dit pictogram geeft aan dat er nog een cijfer moet worden gegeven voor de bijdragen. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
 4. Op de pagina Bijdrage van deelnemer wordt in het inhoudsframe een lijst geopend met de pagina's en paginaversies van de student. U kunt ook informatie bekijken over de bijdragen. Klik in de kolom Paginaversie op de titel van een pagina om de pagina te bekijken.
 5. Typ in het zijpaneel een numeriek cijfer in het vak Cijfer. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan deze wiki, klikt u op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen. Zie Rubrieken voor meer informatie. Als u een bestaand cijfer wilt wijzigen, klikt u in het vak  Cijfer en verandert u het cijfer.
 6. Typ eventueel feedback voor de student. Typ in het vak Aantekeningen toevoegen notities die alleen voor u en beoordelaars zichtbaar zijn. U kunt de spelling controleren van de tekst in een tekstvak door de optie Spellingcontrole te kiezen. Klik op het pictogram Klikken om volledige inhoudseditor te openen om toegang te krijgen tot alle functies van de inhoudseditor voor het opmaken van tekst en het toevoegen van URL’s, bijlagen, afbeeldingen, mashups en multimedia.
 7. Klik op Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center.

Een groeps-wiki beoordelen

Op de pagina Deelnameoverzicht bevat het zijpaneel een lijst met alle groepsleden.

Het pictogram Cijfer nodig wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Alle voor groepsleden die een bijdrage hebben geleverd. Als u een cijfer invoert voor een groeps-wiki, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Dit betekent dat de desbetreffende kolom in Grade Center dit cijfer bevat voor elk lid van de groep. Alle leden van de groep krijgen het cijfer, ook als ze geen bijdrage hebben geleverd aan de wiki. Studenten kunnen de cijfers voor een groeps-wiki bekijken in de tool Mijn cijfers en op de pagina Mijn bijdrage.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

U kunt een lid van een groep een ander cijfer geven dan de groep door het cijfer voor die persoon te wijzigen. Als u het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Zowel het individuele cijfer als het groepscijfer wordt weergegeven. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

Klik op de pagina Deelnameoverzicht, in het zijpaneel, op het potlood om het groepscijfer voor een lid aan te passen. Typ een nieuw cijfer en klik op het vinkje om het cijfer op te slaan. Dit cijfer is nu een vervangend cijfer.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden in Grade Center weergegeven in de kolom die automatisch is gemaakt op het moment dat cijfertoekenning werd ingeschakeld voor de groeps-wiki.

De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor de groeps-wiki. U kunt het cijfer ook rechtstreeks vanuit Grade Center wijzigen.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

U kunt het aangepaste cijfer van een groepslid weer wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

Klik op de pagina Deelnameoverzicht van de groep op het potlood voor de gebruiker met het gewijzigde cijfer. Klik op de pijl-links om het cijfer te wijzigen in het oorspronkelijke groepscijfer. Het pictogram voor een vervangend cijfer wordt gewist. De wijziging wordt ook doorgevoerd in Grade Center.

Een groep verwijderen

Als u een groep niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen. Als er items met cijfertoekenning aan de groep zijn gekoppeld, verschijnt de pagina Verwijderen bevestigen. U kunt aangeven welke cijferkolommen voor een groep u wilt bewaren in het systeem. Dit doet u door op de pagina Verwijderen bevestigen alleen de selectievakjes in te schakelen van de kolommen die u wilt verwijderen.