Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Vragen uploaden

U kunt vragen offline opstellen in een tekstbestand met een bepaalde indeling en het bestand vervolgens uploaden naar toetsen, enquêtes en vragenpools. De vragen kunnen dan op dezelfde manier worden gewijzigd en gebruikt als vragen die u in Blackboard Learn zelf maakt.

Voordat u begint

De volgende informatie is belangrijk bij het uploaden van vragen:

 • Het geüploade bestand moet voldoen aan de richtlijnen voor bestandsopmaak die in dit onderwerp worden toegelicht.
 • De vragen in het geüploade bestand moeten voldoen aan de opmaakrichtlijnen voor vragen die in dit onderwerp worden toegelicht.
 • Vragen met een fout kunnen niet worden geüpload. Vragen zonder fouten worden wel geüpload.
 • Er wordt niet gecontroleerd op dubbele vragen. Dit moet u dus zelf doen.
 • Geüploade vragen krijgen automatisch de puntwaarde die op dat moment aan de vraag is toegewezen. Als u geen standaardwaarde hebt ingesteld, krijgen vragen automatisch een puntwaarde van nul. Dit betekent dat u vervolgens voor elke vraag een puntwaarde moet invoeren.

 • Als de vragen zijn geüpload, kunt u deze op dezelfde manier gebruiken als andere vragen die u hebt gemaakt in toetsen, enquêtes of pools.

Vragen uploaden

 1. Maak of wijzig een bestaande beoordeling. Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.
 2. Open het toets-, enquête- of poolbord en klik op Vragen uploaden op de actiebalk.
 3. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken.
 4. Typ eventueel een waarde in het veld Punten per vraag om een standaardwaarde in te stellen voor alle vragen. Als u hier geen waarde opgeeft, wordt het aantal punten voor alle vragen ingesteld op nul (0). Als het uploaden is voltooid, kunt u echter individuele vragen bewerken om de puntwaarde aan te passen.
 5. Klik op Verzenden en vervolgens op OK. De vragen worden weergegeven op het toetsbord. Hier kunt u de vragen bewerken en in een andere volgorde plaatsen.

Richtlijnen voor bestandsopmaak

Bestanden met vragen die worden geüpload naar het systeem moeten voldoen aan de volgende richtlijnen.

 • Elk bestand moet een door tabs gescheiden TXT-bestand zijn. U kunt dit type bestanden bewerken in Excel of in een teksteditor.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.
 • Het bestand mag geen koptekstrij hebben.
 • Plaats geen lege regels tussen de records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Plaats elke vraag op een eigen rij.
 • Het eerste veld in elke rij bepaalt het type vraag.
 • Gebruik een TAB als scheidingsteken tussen velden.
 • correct (juist), incorrect (onjuist), true (waar), false (onwaar) en andere woorden die antwoorden identificeren, moeten in het Engels worden vermeld.

Opmaakrichtlijnen voor vragen

De vragen in een tekstbestand kunnen alleen zonder problemen worden geüpload als de opmaak van de vragen voldoet aan de richtlijnen in de volgende tabel.

Bij het uploaden van een bestand naar een enquête, wordt de toekenning van een juist/onjuist (correct|incorrect) antwoord genegeerd, hoewel het bestand dezelfde indeling moet hebben zoals beschreven voor toetsen en pools.

Vragen met een fout kunnen niet worden geüpload. Vragen zonder fouten worden wel geüpload.

Richtlijnen voor de notatie van vragen
Vraagtype Structuur
Meerkeuzevragen MC TAB vraagtekst (TAB antwoordtekst TAB correct|incorrect)

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de meerkeuzevraag horen. Het maximum aantal antwoorden is 100.

Meerdere antwoordmogelijkheden MA TAB vraagtekst (TAB antwoordtekst TAB correct|incorrect)

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die deel uitmaken van de vraag met meerdere antwoorden. Het maximum aantal antwoorden is 100.

Waar/onwaar TF TAB vraagtekst TAB true|false
Open vraag ESS TAB vraagtekst TAB [voorbeeld]

De tekst binnen [ ] is optioneel. U kunt ervoor kiezen een open vraag toe te voegen als voorbeeld of deze optie niet te benutten.

Sorteren ORD TAB vraagtekst (TAB antwoordtekst)

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de sorteervraag horen. Het maximum aantal antwoorden is 100. De volgorde in het bestand is de juiste volgorde. De antwoorden worden willekeurig gerangschikt.

Combineren MAT TAB vraagtekst (TAB antwoordtekst TAB overeenkomende tekst)

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de combinatievraag horen. Het maximum aantal antwoorden is 100. De antwoorden en de bijbehorende vragen worden willekeurig gerangschikt. Bij het uploaden van een combinatievraag, moet er een een-op-een-relatie bestaan tussen vragen en antwoorden. Als dit niet het geval is, kunnen juiste antwoorden fout worden gerekend wanneer meer dan één antwoord dezelfde waarde heeft.

Invuloefening FIB TAB vraagtekst (TAB antwoordtekst)

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de invuloefening horen. Het maximum aantal antwoorden is 100.

Meervoudige invuloefening FIB_PLUS TAB vraagtekst TAB variabele1 TAB antwoord1 TAB antwoord2 TAB TAB variabele2 TAB antwoord3

De indeling bestaat uit een lijst met variabele-antwoorden, waarbij elke combinatie bestaat uit de naam van de variabele en een lijst met juiste antwoorden voor die variabele. Variabele-antwoorden worden gescheiden door een leeg veld.

Het maximum aantal variabelen is 10.

Bestandsantwoord FIL TAB vraagtekst
Numeriek antwoord NUM TAB vraagtekst TAB antwoord TAB [optioneel]tolerantie
Kort antwoord SR TAB vraagtekst TAB voorbeeldantwoord
Opinieschaal/Likert OP TAB vraagtekst

Het maximum aantal antwoorden is 100.

Verhaspelde zin JUMBLED_SENTENCE TAB vraagtekst TAB keuze1 TAB variabele1 TAB keuze2 TAB TAB keuze3 TAB variabele2

De indeling bestaat uit een lijst van keuzeantwoorden waarbij elk keuzeantwoord bestaat uit de keuze gevolgd door een lijst van variabelen waarvoor die keuze het juiste antwoord is. Een leeg veld geeft het einde van een keuzeantwoord aan. Een keuze die onmiddellijk wordt gevolgd door een leeg veld geeft aan dat de keuze niet het juiste antwoord is voor een willekeurige variabele.

Het maximum aantal antwoorden is 100.

Vragenpakket QUIZ_BOWL TAB vraagtekst TAB vraag_woord1 TAB vraag_woord2 TAB zin1 TAB zin2

De indeling bestaat uit een lijst met geldige vraagwoorden, gevolgd door een leeg veld en een lijst met geldige antwoordzinnen.

Het maximum aantal vraagstellingen is 103.

Het maximum aantal antwoorden is 100.

bestandsstructuur in Excel